Översikt Tentamens- eller Provtillfällen

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Den här modulen är där tentamens- eller provtillfällen hanteras. Det är här som tentor/prov skapas, uppgiftsgrupper läggs på, tillfällen uppdateras och aktiveras.

Innehållsförteckning

Tentamens- eller provtillfällen

Det finns fyra steg för att hantera inställningar för en tenta/prov: Inställningar, Design, Bedömningsinställningar och Bekräfta.

Inställningar

Sidan med inställningar innehåller funktioner som kan användas på en tenta/prov. I stort innefattar det lägga till medarbetare, tentans/provets tidspunkter, information om tentan/provet, hur studenter/elever ska registreras, lägga till studenter/elever och lägga till kommittéer.

 • Att lägga till medarbetare ger användare tillgång till de funktioner som rollen har rätt att se och hantera på den specifika tentan/provet. Användare som inte är tillagda som medarbetare har inte tillgång till tentan/provet även om deras profil har rollen. 
 • Tider för tentan/provet består av starttid, sluttid och varaktighet. Det senare används för att styra hur lång tid studenten/eleven har på sig att slutföra tentan/provet, om det inte är detsamma som den totala testttiden. Du kan läsa mer om dessa begrepp i artikeln Tidsbegrepp. 
 • Information till studenter/elever (valfritt) ger en möjlighet att lägga in information till studenterna/eleverna innan de öppnar en tenta/prov. Vanligen består detta av instruktioner om hur tentan/provet kommer att genomföras.
 • I artikeln Att lägga till studenter/elever kan du läsa mer om olika metoder att registrera för en tenta/prov. Det kan också vara att ditt lärosäte/skola har en integration mot ett annat system där anmälningar hanteras t ex Ladok. Vid Hantera kan du även göra följande val:
  • Individuell inlämning eller Gruppinlämning
  • Aktivera funktioner för en eller flera studenter/elever actions t ex stavningskontroll, begära motivering av resultat, individuell sluttid och planerad extratid.
 • Om bedömning kommer att ske i kommittéer så läggs dessa till under inställningar. Du kan skapa flera kommittéer med flera bedömare i respektive kommitté. Du kan även ange antalet studenter/elever som ska hanteras av respektive kommitté. Läs mer om detta i artikeln Committees.

Alternativ

Bland de här inställningarna styrs mycket av studentens/elevens upplevelse av tentan/provet och även flödet för bedömningen. Inställningarna inkluderar Generella inställningar, Säkerhet, Examinations- eller provdag, Efter tentamen/provet, Arbetsflöde för bedömning och Motivering av resultat. 

 1. Generella inställningar inkluderar Inställningar, aktivera ny bedömningsmodul och resultatöversikt. Du kan läsa mer om detta i artikeln Inställningar - Generella inställningar.
 2. Under Säkerhet aktiverar du säker webbläsare, hanterar inställningar för öppen webbläsare, aktiverar ID-kontroll och lägger till tenta- eller provvaktsinstruktioner. Mer information om dessa funktioner finns i artikeln Inställningar - Säkerhet.
 3. Tillgängliga funktioner under Examinations- eller provdag inkluderar extraresurser och verktyg, startsida för studenter/elever, chat (om funktionen är aktiverad hos er), handritning och Varning om förlorad nätverksanslutning. Läs mer om dessa funktioner i artikeln Inställningar - Examinationsdag.
 4. Under Efter tentamen/prov finns funktioner som hanterar från när (till när) studenter/elever ska kunna se sina inlämnade svar, Resultatsida vid inlämning, om slutgiltigt resultat ska visas, dela kommentarer med studenten/eleven och inställningar för kommentarer. Du kan läsa mer om dessa inställningar i artikeln Inställningar - Efter tentamen/provet.
 5. Arbetsflöde för bedömning inkluderar inställningar för bedömningsalternativ, sambedömning, bekräftelse av betyg och resultat samt inställningar för fördelning av uppgifter. I artikeln Inställningar - Arbetsflöde för bedömning beskrivs dessa funktioner närmare. 
 6. Under Motivering av resultat aktiveras en central administration av motiveringar av resultat för studenten/eleven. Mer information om det här finns i artikeln Inställningar - Motivering av resultat.

Design

Inställningarna för design kontrollerar hur uppgiftsgruppen kommer att visas för studenten/eleven. Viktigt att tänka på är att om författaren har gjort inställningar som är menade att användas för uppgiftsgruppen så klickar admin på Hämta författarens inställningar.  En admin kan sätta andra inställningar om det är så er process är. Du kan läsa mer om dessa inställningar i artikeln Designinställningar för tentor/prov.

Bedömningsinställningar

Det här steget hanterar inställningar för bedömningen av tentan/provet. Här anger admin om studentens/elevens poäng eller betyg ska utgöra resultatet, vid betyg ange betygsskala, ladda upp Bedömningsvägledning och lägga in gränsvärden.

Bekräfta

Det fjärde och sista steget är att Aktivera tentan/provet. I och med detta så kommer anmälda studenter/elever att se information om tillfället på sin startsida, inklusive Information till studenter/elever (valfritt) men de kan inte komma åt uppgifterna förrän när startdatum- och tid har infallit. 

Mallar

Syftet med att använda mallar är att reducera tiden det tar för att sätta upp tentor/prov och att säkerställa att rätt inställningar görs för att få bäst kvalitet. Det går även att aktivera en funktion så att du efter det att en tenta/prov har skapats kan lägga på en mall korrekta inställningar appliceras. Du kan läsa mer om detta i artikeln Skapa en mall för tentor och prov.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp