Samlad bedömning - Admin

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Obs!: Den här funktionen är för närvarande i öppen beta och kan bara aktiveras i testmiljöer, ej i produktionsmiljön. Om ni inte har en testmiljö, kontakta er account manager på Inspera för att få mer information om hur ni kan vara med och testa.

Samlad bedömning stöttar kontinuerligt lärande i ett formativt utförande eller i en summativ kontext. Funktionen ger dig möjlighet att gruppera tentor/prov och bedöma dessa individuellt för att sedan göra en samlad bedömning av de ingående delarna.

Innehållsförteckning

Hur skapa en samlad bedömning?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Klicka på pilen vid Ny tentamen/Nytt prov
 3. Välj Samlad bedömning
 4. På vänster sida har du de olika stegen för att sätta samman en samlad bedömning:
  • Inställningar
  • Medarbetare
  • Studenter/elever
  • Kommittéer
  • Bedömning
  • Arbetsflöde för bedömare
  • Studentens/elevens upplevelse
  • Sammanfattning

 

Inställningar

I den här menyn så hanterar du följande:

 • Inställningar
 • Tid
 • Hantera tentor/prov

Inställningar

 1. Skriv in ett namn för din samlade bedömning
 2. Om det är relevant för er; välj Organisationstillhörighet. Du kan läsa mer om detta i artikeln Tilldela tentamens- eller provtillfällen till organisationsenhet
 3. Skriv in en Kort sammanfattning
  • Texten är begränsad till 160 tecken
  • Sammanfattningen visas för studenten/eleven under “Introduktion”
 4. Skriv in eller klistra in Information om den samlade bedömningen 
  • Vanligen information om hur en kurs ska examineras eller vilka prov som ingår i ett ämne
  • Den här texten visas under "Test information”. 

AP

Tid

När du sätter upp en samlad bedömning anger du start- och slutdatum för alla ingående delar i den samlade bedömningen. 

 1. Ställ markören i ytan för Ange startdatum och skriv in datumet eller klicka på kalendersymbolen för att välja datum
 2. Ställ markören i ytan för Ange starttid och skriv in klockslaget eller klicka på klocksymbolen för att välja tiden
 3. Upprepa för Ange slutdatum och Ange sluttid

AP

Hantera tentor/prov

Det är viktigt att komma ihåg att tentor/prov som ingår i den samlade bedömningen inte automatiskt blir tillgängliga på samma startdatum- och tid som för den samlade bedömningen. De ingående tentorna/proven har sina egna start- och sluttider men dessa måste vara inom start- och sluttid på den samlade bedömningen. Med andra ord, tentor/prov kan bara tas mellan start- och sluttiden på den samlade bedömningen.

För att lägga till tentor/prov kan du antingen Skapa ny tenta/prov eller Lägg till tenta/prov.

Exempel: AB1234 Samlade kunskaper är en kurs som ges mellan 28 augusti till 29 september. De ingående testen är:

 • Onödiga kunskaper: 1 september, mellan 10:00 och 16:00
 • Viktiga kunskaper: 8 september, mellan 10:00 och 16:00
 • Kunskaper om kunskap: 15 september, mellan 10:00 och 16:00
 • Kaffekunskap: 22 september, mellan 10:00 och 16:00
 • Kunskaper: 29 september, mellan 10:00 och 16:00

AP

Skapa ny tenta/prov

Om du skapar en ny tenta/prov via länken i den samlade bedömningen så kommer den lägga sig som en placeholder med namnet, start- och slutdatum och start- och sluttid. Du måste sedan slutföra uppsättningen för den ingående tentan/provet separat.

 1. Klicka på Skapa ny tenta/prov för att skapa en tentamen/prov
 2. Fyll i följande information
  • Namn
  • Startdatum/tid
  • Slutdatum/tid
   Information: Dessa datum och tider måste vara inom datum och tider för den samlade bedömningen.
 3. Klicka på Skapa tenta/prov
Lägg till tenta/prov
 1. Klicka på Lägg till tenta/prov för att lägga till en redan skapad tenta/prov
 2. Sök eller filtrera på skapad av
 3. Välj en eller flera tentor/prov
 4. Klicka på Lägg till

Information: Du får enbart upp tentor/prov som är inom den samlade bedömningens start- och sluttid. En tenta/prov kan enbart läggas till på en samlad bedömning. Du hittar mer information och hanterar tentan/provet via Alternativ / Mer/ Öppna i Tentamens- eller Provtillfällen

Kolumnerna för tabellen med tentor/prov

Här följer en beskrivning över informationen som kan finns tillgänglig i kolumnerna för de tillagda tentorna/proven.

 • Namn: Tentans eller provets namn
 • Status: Tentans eller provets status:
  • Aktiv
  • Skapad
  • Schemalagd
  • Låst
  • Pågående
  • Avslutad
  • Raderad
  • Arkiverad
  • Bedömd
 • Startdatum: Startdatum och starttid. Klicka på pilen för att sortera på startdatum i fallande/stigande ordning Startdatum .
 • Slutdatum: Slutdatum och sluttid. Klicka på pilen för att sortera på slutdatum i fallande/stigande ordning Slutdatum .
 • Alternativ
  • Öppna i Tentamens- eller provtillfällen: För att redigera/komplettera/aktivera en tenta/prov
  • Öppna i Monitor: För att få en överblick över studenterna/eleverna i realtid
  • Öppna i Bedömning: För att få en överblick över inlämningar och bedömningsstatus
  • Ta bort: För att koppla bort tentan/provet från den samlade bedömningen

AP

Medarbetare

På samma sätt som en tenta/prov kan du lägga på medarbetare och tilldela dem en eller flera roller. 

Lägg till medarbetare
 1. Klicka på Lägg till medarbetare
 2. Sök fram medarbetaren
 3. Markera den eller de roll/er som medarbetaren ska ha i den samlade bedömningen
 4. Välj om personen ska notifieras via e-post
 5. Klicka på Uppdatera

De roller som finns tillgängliga för medarbetaren är de som hen har på sin Insperaprofil. De roller som finns är: Författare, Reporter, Platsansvarig, Tenta- eller provvakt, Bedömare och Admin. 

AP

 

Studenter/Elever

I den här arbetsytan hittar och hanterar du följande vad gäller studenter/elever:

 • Studenter/elever i den samlade bedömningen
 • Distribution av studenter/elever
 • Hantera studenter/elever

Information:

 • Du kan lägga till alla studenter/elever tillagda på den samlade bedömningen till de ingående tentorna/proven
 • Det går att ha olika studenter/elever på de ingående tentorna/proven
 • Om bedömningen inte ska ske samlat så behöver räcker det att studenten/eleven är anmäld till en eller flera tentor/prov, de behöver inte läggas till den samlade bedömningen
 • Om en student/elev bara ska ta enstaka tentor/prov så kan de anmälas direkt på dessa utan att läggas till på den samlade bedömningen. I och med detta så behöver ni inte sätta upp separata tentor/prov för dessa. Det kan t ex gälla en student/elev som misslyckats med en av delarna och ska göra om bara den tenta/prov de missade.
Studenter/elever i den samlade bedömningen

AP studenter i den samlade bedömninge.png

I den här vyn ser du följande:

 • Antal studenter/elever tillagda i den samlade bedömningen
 • Antal studenter/elever som inte är tillagda på någon av de ingående tentorna/proven
Distribution av studenter/elever

AP

I tabellen med distributionen av studenter/elever listas följande:

 • Tenta/Prov: Tentamens- eller provtillfällets namn
 • Status: Tentamens- eller provtillfällets status
 • Antal studenter/elever: Antalet anmälda på tentamens- eller provtillfället
 • On parent: Antalet som är tillagda på den samlade bedömningen
 • Unik: Antalet som är anmälda till tentan/provet men inte tillagda i den samlade bedömningen
 • Inte tilldelad: Antalet som är tillagda på den samlade bedömningen men inte anmälda till tentan/provet 
 • Tilldela: Klicka på Tilldela tenta/prov för att anmäla studenterna/eleverna till tentan/provet

Exempel 

En tenta/prov har 10 anmälda studenter/elever;

 • Varav 7 är inkluderade i den samlade bedömningen 
 • Varav 3 är unika, vilken innebär att de är anmälda till tentan/provet men har den inte som en del av den samlade bedömningen

Detta skulle visas i tabellen med distribution som,

 • Antal studenter/elever: 10
 • On parent: 7
 • Unik: 3
 • Inte tilldelad: 0
Hantera studenter/elever

Den samlade bedömningen och de ingående tentorna/proven hanteras som olika objekt. Detta innebär att studenter/elever kan vara anmälda till en (eller flera) tentor/prov utan att vara anmälda till den samlade bedömningen.  

För att tilldela studenter/elever som är anmälda på den samlade bedömningen till en eller flera tentor/prov, klickar du på Tilldela tenta/prov för respektive rad.

För att lägga till studenter/elever på den samlade bedömningen i Inspera gör du så här:

 1. Klicka på Lägg till studenter/elever
 2. Välj ett av alternativen:
  • Engångsanvändare
  • CSV Import (SSO)
  • Permanent users

Du kan läsa mer om dessa sätten att anmäla studenter/elever i artikeln Att lägga till studenter/elever.

Lägga till studenter/elever via CSV-fil
 1. Klicka på Lägg till studenter/elever
 2. Välj Feide eller Google i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Select a CSV file to upload
 4. Välj fil och klicka på Öppna
Visa studenter/elever
 1. Under den här menyn kan du göra följande:
  • Ladda ner lista som CSV-fil
  • Visa i Monitor
Kolumner i tabellen under Hantera studenter/elever
 • ID
 • Kommitté
 • Authentication type
 • Åtgärder
  • Visa i Monitor
  • Radera

 

Kommittéer

Under arbetsytan Kommittéer hanterar du följande:

 • Lägg till ej tilldelade studenter/elever till kommittéer
 • Hantera kommittéer
Lägg till ej tilldelade studenter/elever till kommittéer

För att tilldela studenter/elever till en kommitté har du två metoder:

 1. Du låter Inspera slumpvist fördela studenterna/eleverna till respektive kommitté
 2. Du fördelar studenterna/eleverna manuellt genom att klicka på Visa i monitor och där markera studenterna/eleverna och välja Ändra bedömningskommitté

APlägg till student till kommittée.png

Hantera kommittéer

AP hantera kommitteer.png

Du kan skapa upp kommittéer antingen direkt på den samlade bedömningen eller ladda upp en CSV-fil med informationen. 

Lägg till kommittér

 1. Klicka på Lägg till kommittéer
 2. Välj Skapa kommittée i rullgardinsmenyn 
 3. Skriv in namnet på kommitéen och klicka på Lägg till

Lägg till via CSV-filuppladdning

 1. Klicka på Lägg till kommittéer
 2. Välj Lägg till via CSV-filuppladdning
 3. Klicka på Välj en CSV-fil för att ladda upp

När du har skapat eller laddat upp kommitté/er så visas dessa i tabellen Kommittéer.

Kolumnerna i tabellen under Hantera kommittéer
 • Kommitténamn: Namnet på kommittéen
 • Bedömningsstatus för kommitté: Värdena är Ej slutförd/Slutförd
 • Bedömare: Antal bedömare som tillhör kommittén
 • Studenter/elever: Antal studenter/elever som har tilldelats kommittéen
 • Bedömningsomgång: Ordinarie eller omprövningar
 • Arbetsflöde: Vilket arbetsflöde som är definierat för kommittén
 • Åtgärder
  • Redigera arbetsflödet
  • Redigera bedömare
  • Redigera bedömningsomgång
  • Radera kommitté 

Bedömning

Under arbetsytan Bedömning hanterar du följande:

 • Bedömning
 • Setting final result
 • Grading on child tests
Bedömning

En rekommendation när det är flera bedömare på en tenta/prov med individuell bedömning och den ingår i en samlad bedömning är att kräva att poäng stämmer överens. Detta för att:

 • Säkerställa att slutligt resultat på den samlade bedömningen beräknas korrekt och för att behålla bedömningen på de ingående tentorna/proven
 • Göra bedömningen på rätt objekt d v s tentan/provet för vilken bedömare med specifik ämneskunskap är tillagda som bedömare  
Bedömning på den samlade bedömningen

 

Här väljer du om bedömning ska ske samlat eller om varje ingående tenta/prov ska ske individuellt.  

Om bedömningen ska ske samlat, markera Enabled för Grading on parent. När du gjort detta visas ytterligare menyer: 

 1. Main Evaluation Type 
 2. Calculation of Points (Setting final result)
 3. Threshold values (Setting final result)
Main evaluation type

Precis som för en tenta/prov kan du ange antingen poäng eller betyg som resultat:

 • Grade: Ett betyg används som slutligt resultat på den samlade bedömningen
 • Points: Den totala poängen för alla ingående tentor/prov används som slutligt resultat utan att det konverteras till ett betyg. Den poängen är resultatet av beräkningen av poäng; antingen total poäng eller så viktas resultatet från de ingående tentorna/proven. 

Information

 • När Grade anges så ska en betygsskala anges och värden för gränsvärden ska anges för att Inspera ska föreslå betyg automatiskt.
 • När Points anges så inaktiveras valet för betygsskala och inställningen för gränsvärden
Setting final result

Calculation of points

För att beräkna slutligt resultat finns det två sätt att beräkna totalpoängen:

 • Total points: Det slutliga resultatet baseras på summan av de ingående tentorna/proven
 • Test weight: Det slutliga resultatet blir utifrån den viktade poängen per ingående tenta/prov. Vikten anges i % och maxsumman är 100%.
Threshold values

På samma sätt som görs på tentor/prov kan du ange gränsvärden för att Inspera automatiskt ska föreslå betyg utifrån uppnådda poäng. Du kan läsa mer om detta i artikeln Gränsvärden

 1. Att ändra mellan Disabled/Enabled.
Main evaluation type Grade scale Calculation of points Threshold value Outcome
Grade Selected Total points or Test weight Enabled När gränsvärden ska användas räknas ett betyg ut automatiskt baserat på de angivna värdena. Detta oavsett om det är totalpoängen på alla tentor/prov eller viktade poäng.
 • En bedömare kan manuellt ange ett annat betyg till en eller flera student(er)/elev(er)
 • En bedömare kan redigera gränsvärdena och applicera dem på nytt
 • En eller alla bedömare bekräftar den slutliga bedömningen
Grade Selected Total points or Test weight Disabled När gränsvärden inte används så sätter bedömare betyget manuellt.
 • Bedömaren sätter betyg manuellt baserat på studentens/elevens poäng på de ingående tentorna/proven (eller) Bedömaren sätter betyg manuellt baserat på studentens/elevens viktade poäng för de ingående tentorna/proven
 • En eller alla bedömare bekräftar den slutliga bedömningen

Manage tests

Här får du en överblick över de ingående tentorna/proven och deras status och inställningar för betygsskala och maxpoäng. 

 

I tabellen med tentor/prov listas följande:

 • Namn: Namnet på tentan/provet
 • Status: Tentamens- eller provtillfällets status
 • Betygsskala: Den betygsskala som används på tentan/provet
 • Points: Maxpoäng på tentan/provet
 • Test weight: Visas när Test weight är valt som metod att beräkna poäng. Du uppdaterar vikten i % manuellt.
 • Åtgärder: 
  • Granska
  • Visa i Monitor
  • Visa i Bedömning
  • Ta bort

Om Test weight är valts, så finns det ett alternativ att sätta dessa till Equal test weight.

Arbetsflöde för bedömning

Under arbetsytan Arbetsflöde för bedömning hanterar du följande:

 • Arbetsflöde för bedömning
 • Inställningar för sambedömning

Arbetsflöde för bedömning

Här anger du vad som behöver göras för att avsluta bedömningen d v s markera den samlade bedömningen som bedömd. Markera bedömningen som slutförd kan göras på ett av två sätt:

 • Bekräfta alla studenter/elever på en gång (Standard)
 • Bekräfta studenterna/eleverna en och en

Du kan läsa mer om dessa arbetsflöden i artikeln Inställningar - Arbetsflöde för bedömning.

Inställningar för sambedömning

AP

Med de här inställningarna anger du om det ska vara blinded marking d v s delad bedömning eller double blinded marking d v s individuell bedömning. För den senare kan du även ange om resultaten måste stämma överens för att bedömningen ska kunna markeras som slutförd. Inställningarna som är tillgängliga är:

 • Sätt poäng och betyg
  • Individuell bedömning och jämförelse av betyg
  • Delad bedömning
 • Bekräftelse av betyg och resultat
  • Alla bedömare bekräftar
  • En bedömare bekräftar

Studentens eller elevens upplevelse

Under arbetsytan Studentens/elevens uppplevelse hanterar du följande:

Candidate experience

En student/elev ser som vanligt en tenta/prov som de är anmälda till och som är aktiverad. Här kan du göra inställningar för den samlade bedömningen som påverkar studenten/eleven beroende på vad de är anmälda till:

 • Om studenten/eleven är anmäld till en tenta/prov men inte tillagd i den samlade bedömningen kommer de se tentan/provet som vanligt oavsett inställningar som görs här 
 • Om studenten/eleven är anmäld till tentan/provet och tillagd på den samlade bedömningen kommer de se detta antingen som en vanlig tenta/prov eller grupperat som samlad bedömning
Samlad bedömning
 1. För att aktivera visning av den samlade bedömningen markera Enabled
Candidate view

Det finns två visningsmöjligheter för den samlade bedömningen:

 • Single tests: De ingående tentorna/proven visas för studenten/eleven när hen är anmäld och tentan/provet är aktiverad
 • Grouped: Alla ingående tentor/prov som studenten/eleven är tilldelad/anmäld på visas i en lista för dem
Enable final results

Om resultatet ska visas i Inspera kan du markera en eller båda funktionerna för att visa:

 • Show final grade to candidate: om resultatet genererar ett betyg som sedan bekräftas av bedömarna
 • Show total points to candidate: antingen om resultatet enbart är en totalpoäng eller som komplement till betyget
Explanation of grade
 1. För att aktivera motivering av resultat på studentens/elevens sida i Inspera, markera Enabled
 2. Du kan även välja att aktivera:
  • Request explanations of all grades
  • Allow graders to send explanations directly to candidates
  • Set deadline for explanation

Du kan få mer information om motiveringar av resultat i artikeln Inställningar - Motivering av resultat.

Test order on Candidate dashboard

Här anger du ordningen som de ingående tentorna/proven ska visas för studenten/eleven. 

 1. Klicka på Reorder Tests för att ändra ordningen
 2. Du kan antingen använda pilarna i den högra delen av tabellen eller dra och släpp, som du hittar i den vänstra delen
 3. Klicka på Save

Klicka på Activate path.

Information

 • En samlad bedömning kan innehålla flera tentor/prov
 • En tenta/prov kan bara vara del i en samlad bedömning
 • En ingående tenta/prov måste ha start- och sluttid inom den samlade bedömningens start- och sluttid
 • En tenta/prov kan ha vilken status som helst (Skapad.. Bedömd). Att aktivera en samlad bedömning aktiverar inte en ingående tenta/prov.
 • Du kan inte ändra de ingående tentorna/proven från vyn samlad bedömning, det måste göras på själva tentan/provet
 • En tenta/prov kan tas bort från en samlad bedömning och läggas till en annan samlad bedömning

 

Sammanfattning

Arbetsytan blir tillgänglig när den samlade bedömningen är aktiverad. För att kunna slutföra en samlad bedömning måste alla ingående tentor/prov ha status Bedömd. För att inleda den samlade bedömningen innan sluttiden har varit, kan du som admin avsluta och tillåta bedömning.
 1. Klicka på End now and start Marking

   2. Klicka på Confirm

  3. Du kan öppna den samlade bedömningen i den nya bedömningsmodulen genom att klicka på View in marking

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp