Den här uppgiftstypen är släppt i Betaversion sedan februari 2023.

Variabelsimulering är en uppgiftstyp som besvaras med ett numeriskt värde. När du skapar en uppgift med variabelsimulering anger du en programmeringsmodell med variabler, som dels används för att låta Inspera simulera värden och dels för att definiera studentens/elevens svar. Syftet är att låta Inspera simulera de värden som studenten/eleven får för att göra uppgiften unik. 

Programmeringsmodellen bygger på ett programmeringsspråk för hantering av symboler och numeriska uttryck som heter Maxima, och är baserat på Lisp.

Innehållsförteckning

Introduktion

Variabelsimulering är en vidareutveckling av uppgiftstypen Sifferfält, där uppgiften besvaras genom att studenten/eleven skriver in ett numeriskt värde och detta bedöms automatiskt. Det du nu kan göra är att inkludera en programmeringsmodell som genererar de rätta och felaktiga svaren baserat på en variabel för vilken du anger parametrarna. Genereringen av värden för variabeln sker när tentan/provet startas och i och med detta så kan varje student/elev få ett unikt värde som sedan kommer påverka vad det rätta svaret är. Variabel simulering är automatiskt poängsatt.

Exemplet med “Pump Water” som används i den här artikeln har delats med tillstånd från den som skapat den - UNSW School of Banking and Finance, University of New South Wales, Sydney, Australia.

Programmeringsmodell

En programmeringsmodell består av ett set med instruktioner som producerar variabler som studenten/eleven ska använda för att beräkna sitt resultat. Du kan hitta fler exempel på hur en programmeringsmodell kan se ut i artikeln Numerical Simulation example guide.

mceclip1.png

Hur skapar jag en uppgift av typen variabelsimulering

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Skapa ny
 4. Under Automatiska poäng, klicka på Variabelsimulering

Variabelsimulering

Redigera programmeringsmodellen

 1. Klicka på Programmeringsmodell under alternativen för uppgiften
 2. Klicka på Redigera programmeringsmodell

programmeringsmodell.png

Kompilera programmeringsmodellen

 1. Du kan antingen skriva in dina variabler eller kopiera och klistra in dem
 2. Klicka på Kompilera för att generera variabler och se att du satt upp dem som du tänkt
  • Du ser nu ett exempel på hur din programmeringsmodell fungerar d v s värden som skulle kunna presenteras för en student/elev. De genererade värdena är enbart som exempel och kommer inte att sparas.
 3. För att spara och avsluta arbetet med programmeringsmodellen, klicka på Spara

NS

Aktivera variabel för följdfel

För de uppgifter där studenten/eleven ska ange flera svar och dessa bygger på att det angivna svaret används för att beräkna nästa svar, kan du aktivera variabel för följdfel (om du använder Inspera på engelska går det under benämningen Error Carried Forward med förkortning ECF). Den här variabeln kan sättas upp så att svaret bedöms som delvis korrekt för att det matematiskt är korrekt men själva värdet är inkorrekt enligt den ursprungliga svarsvariabeln.

I följande exempel ska studenten/eleven först dubblera värdet som simuleras som [start_nummer] och sedan ska det första svaret dubbleras och till sist ska det andra svaret dubbleras. Om studenten/eleven anger fel svar på det första svaret så kommer variabeln för följdfel att markera nästa svar som delvis korrekt om det är en dubblering av det av studenten/eleven angivna värdet. Det vill säga att om studenten/eleven ska dubblera 5 men svarar 11 (istället för 10) så ska nästa svar vara 22.
NS

För att hantera följdfel så måste den variabeln aktiveras och definieras i programmeringsmodellen.

NS

Variabeln för följdfel sätts sedan som ett möjligt svarsutfall för det specifika studenten- eller elevsvaret. På detta viset kan vi specificera variabeln som ska användas för avgöra om ett inkorrekt svar faktiskt beror på ett tidigare, felaktigt svar (följdfel) och godta att fortsätta räkna med det felaktiga svaret och godkänna nästa svar, så länge det är uträknat med korrekt formel. 

När en följdfelsvariabel definieras så utgår du från den variabel som definierar rätt svar i programmeringsmodellen. När Inspera bedömer ett angivet svar som felaktigt, sätts detta istället som variabel för nästa uträkning. 

I vårt exempel så sätts "svarett" som korrekt svar för RESPONSE-1´.

NS

Nästa svar, SvarTvå, räknas ut som “svarett” * 2. För att definiera följdfelsvariabeln för “SvarTvå”, så anges “SvarEtt” som det värde som kommande beräkning ska utgå ifrån. Följdfelsvariabeln anges som "svartva_ecf". 

Så i vårt exempel är "svartva" ett korrekt svar för RESPONSE-2, medan "svartva_ecf" är ett delvis korrekt svar

NS

 

Detta betyder att om studenten/eleven har svarat med ett felaktigt värde för “SvarEtt” (RESPONSE-1) men sedan korrekt multiplicerat sitt felaktiga värde med två (2) och angivit detta som “SvarTvå”, så markeras “SvarTvå” som delvis korrekt. 

För den tredje och sista uträkningen i exemplet ska studenten/eleven ange “SvarTre” vilket är “SvarTvå” multiplicerat med två (2). I programmeringsmodellen har vi angivit följdfelsvariabeln för “svartre_ecf” och detta värde ger delvis korrekt även om “SvarTvå” är felaktigt. 

NS

Känd begränsning: När följdfelsvariabel är aktiverad så är det enbart möjligt att definiera ett svarsutfall tillsammans med följdfelsutfall.

Tips: Du hittar inspiration på Internet för Stack och Maxima som kan hjälpa dig att komma igång.

Författa uppgiftstexten

Precis som vanligt kan du antingen skriva in eller klistra in din uppgiftstext. Detta kan göras före eller efter det att du har satt upp programmeringsmodellen. Dock kan det vara enklare att den är på plats när du ska lägga in de olika variablerna. 

Du kan med fördel författa hela uppgiftstexten och sedan ställa markören där du vill infoga en variabel. Det finns två typer av variabler:

 • Variabel: de variabler som ska användas i uträkning och dessa kompileras utifrån koden.
 • Studentens/elevens svar: Svarsrutan för studenten/eleven

NS

Definiera variabler och svarsutfall

Variabler och svarsutfall behöver kopplas till en variabel från programmeringsmodellen. Detta gör du genom att ställa markören i den aktuella variabeln. 

Definiera en variabel

 1. Klicka på interaktionselementet för variabeln
 2. Välj den variabel som ska användas genom att markera den i rullgardinsmenyn under Variabler
 3. Klicka på Stäng

NS

Lägga till svarsutfall

 1. Klicka på interaktionselementet för studentens/elevens svar
 2. Klicka på Lägg till svarsutfall
 3. Ange korrekt svar genom att välja i rullgardinsmenyn
 4. För att lägga till ytterligare ett svarsutfall klicka på Lägg till svarsutfall (fungerar inte om du använder följdfelsvariabel)
 5. Klicka på Spara

NS

Automatisk återkoppling per svarsutfall

Du kan definiera automatisk återkoppling för när ett definierat svarsutfall anges och för när det inte gör det. 

 1. Klicka på interaktionselementet för studentens/elevens svar
 2. Klicka på Redigera svarsutfall
 3. Ställ markören i den gråa textrutan med texten Återkoppling (valbart)
 4. Skriv eller klistra in återkopplingen
  • Du kan formatera texten och inkludera LaTeX och de olika variablerna som använts i uppgiften

NS

För återkopplingen som innehåller variabler, så visas dessa med de värden som studenten/eleven fick när de löste uppgiften. 

NS

Kända begränsningar:

 • General feedback for assessment måste vara aktiverad på tentan/provet för att återkoppling per svarsutfall ska visas för studenten/eleven
 • Placeholdertexten 'Återkoppling (valbart)' raderas inte i redigeringsläget för författare, den syns dock inte för studenten/eleven.

Definiera ett svarsutfall

Följande inställningar kan göras av svarsutfall : jämförandeoperator, variabler och om svarsutfallet är korrekt/inkorrekt.

 • Jämförandeoperator: Lika med, Ej lika med, Större än, Mindre än, Absolut Tolerans, Relativ Tolerans
 • Variabler: Svarsvariablerna som de är definierade i programmeringsmodellen 
 • Rättning: Korrekt, Inkorrekt

Hur de korrekta/inkorrekta svaren ska poängsättas, ställs in på uppgiften.

NS

Alternativ

Du kan ytterligare anpassa svarsutfallet genom inställningar under menyn Alternativ.

 1. Förväntad längd (tecken)
 2. Expandera fält automatiskt -  dynamiskt interaktionselement
 3. Begränsa antalet tecken till fältets bredd

NS

Notera: Formateringen av programeringsmodellen påverkas inte av dessa inställningar. Uppdateringar av den görs genom att redigera programeringsmodellen.

Förhandsgranska en uppgift av typen variabelsimulering

Som med andra uppgifter är det fördelaktigt att förhandsgranska en uppgift innan den används i en tenta/prov.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provinnehåll
 2. Öppna den aktuella uppgiften
 3. Klicka på symbolen för förhandsgranska mceclip9.png 
  • Du får nu ett simulerat värde för variablerna
 4. Skriv in svar i svarsrutan och klicka på Granska svar (endast för författare)
 5. För att testa med andra svar, klicka på Försök igen 
  • Kom ihåg att testa med felaktiga svar
  • Om du har angivit variabel för följdfel, testa detta med

mceclip10.gif

 

Hur bedöms en uppgift av typen variabelsimulering?

Variabelsimulering är en automatiskt poängsatt uppgift. Bedömning sker så fort studenten/eleven lämnar in tentan/provet. Som en bedömare behöver du endast göra något om det automatiskt satta poängen behöver justeras

I de fall uppgiften innehåller variabel för följdfel så belönas dessa med poäng per delvis korrekt svar.

mceclip11.png

Manuellt ändra poäng på en uppgift av typen variabelsimulering

Som bedömare kan du under bedömningen manuellt uppdatera automatiskt satta poäng på ett svar. 

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Gå till arbetsytan Bedöm uppgiftsvar
 4. Klicka på Ändra bedömning manuellt
 5. Skriv in det nya värdet, med upp till två (2) decimaler
 6. Klicka på Använd

Nu visas den nya poängen samt en notering om att svaret är Manuellt bedömd

mceclip13.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp