Automatisk gallring av tentor

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den här artikeln syftar till att förklara bakgrunden till funktionen automatisk gallring och hur gallringen fungerar i Inspera. 

Innehållsförteckning

Vad ligger till grund för ett gallringsscript?

Offentlighetsprincipen medför en rätt för allmänhet och massmedia att ta del av allmänna handlingar. En handling blir allmän när den kommer in till eller upprättas på myndigheten samt förvaras där. En skriven tentamen är ett exempel på en allmän handling som statliga universitet och högskolor är skyldiga att lämna ut. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan bara begränsas genom offentlighets- och sekretesslagen.

Dessa handlingar behöver universitetet/högskolan inte spara utan får gallra enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. För tentasvar gäller att dessa får gallras två år efter betygsättningen.

Hur fungerar gallring av tentor i Inspera?

Radering av en students inlämnade svar kan ske på ett av två sätt:

  • Studenten själv "kvitterar ut" d v s raderar sin inlämning inklusive svar, poäng per fråga och återkoppling
Information: Även den här funktionen kräver aktivering. Dessutom måste funktionen aktiveras på respektive tenta. Du kan läsa mer om detta i artikeln Tillåt studenter kvittera ut sin egen tentamen.
  • Automatisk gallring aktiveras och Inspera raderar betygsatta inlämningar baserat på datum för betygsättning

När gallras tentan?

Om inget annat har specificerats så gallras betygsatta tentor två år (730 dagar) efter det att studentens betyg har satts.

Skulle en students betyg ändras i Inspera under den här tiden börjar klockan om för den här studenten så att det är två år efter det att betyget har satts. 

Notera: Om omprövningen av betyg enbart görs utanför Inspera och ingen uppdatering sker i systemet så kommer det ursprungliga datumet för betygssättning att gälla.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp