Ladok - vanliga frågor

I den här artikeln försöker vi besvara de vanligaste frågorna angående integrationen mellan Ladok och Inspera.

Jag har skapat ett aktivitetstillfälle i Ladok men ingenting har kommit över till Inspera, vad är fel?
För att integrationen ska hantera tillfället behöver det vara av typen Digital tentamen (LIS) eller Digital omtentamen (LIS).
Det står att det är 0 studenter i Inspera men det är x anmälda i Ladok, vad är fel?
En anledning är om typ av aktivitetstillfälle har ändrats till Digital tentamen (LIS) eller Digital omtentamen (LIS) efter det att studenter har registrerats på aktivitetstillfället. För att trigga överföringen så måste de avanmälas och anmälas på nytt.

En annan anledning är att studenten inte är anmäld till aktivitetstillfället utan bara tillagd. För att trigga överföringen måste studenten anmälas.

Studenten kan inte se tentan i Inspera fast hen är anmäld och tentan är aktiverad, vad är fel?
En anledning kan vara att studentens konto inte är matchat mot hens Ladok UUID (StudentUid). För att kontrollera detta kan du använda ett av våra öppna APIer för att hitta/uppdatera information om en student eller kontakta Service Desk för att få hjälp att hitta/uppdatera informationen.
Jag har klickat på Överför alla betyg men inget har hänt i Ladok, vad är fel?
Om du har fått nedan bekräftan i Inspera ligger "felet" vid inläsningen till Ladok. Kontakta Ladoksupporten på lärosätet för att be dem kolla eventuellt felmeddelande i Ladoks LogDB. 

overforing_klar.png

En anledning till att resultatet inte skrivs in i Ladok är att en har använt en felaktig betygsskala på tentamenstillfället i Inspera.

Vilka betygsskalor kan jag använda?
För att det satta betyget i Inspera ska kunna skrivas in i Ladok för studenten så måste du ha använt samma betygsskala på Tentamenstillfället som finns registrerat på kursen i Ladok. I Inspera finns ett flertal betygsskalor som kan aktiveras för er. De som är vanligast för ett svenskt lärosäte är:   
GSUG - G, U
GSUVG - VG, G, U
GSU5 - 5, 4, 3, U
GSAF - A, B, C, D, E, F
GSETCS - A, B, C, D, E, FX, F
GSUAB - AB, BA, B, U

Notera: Betygsskalan "Underkänd/Godkänd" skickar värdena "Approved/Not Approved" vilka inte accepteras i Ladok, för kurser där betygen U/G ges ska GSUG - G, U istället användas.
En student har en annan typ av authentisering än LADOKID, är något fel?
Nej, inget är fel och det kommer inte att påverka studentens möjlighet att se tentan i Inspera. Anledningen till att det kan hända är att studenten har mer än ett externalid på sitt Insperakonto och även om anmälan är korrekt, kan autentiseringstyp vara listad som t ex SHIBBOLETH, men det är LadokID som är kopplat till inloggningen. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp