Introduktion till matrisbedömning

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Matrisbedömning ger bedömare förutsättningar att strukturera hur ett svar ska bedömas/har bedömts för att säkerställa rättvis och oberoende bedömning. Att skapa en bedömningsmatris och lägga till den till en uppgift ger medverkande bedömare möjlighet att bedöma svaret på uppgiften utifrån samma kriterier och standard. 

Innehållsförteckning

Översikt över bedömningsmatriser

mceclip1.png

Du kan sätta upp en bedömningsmatris via menyn i Tentamens- eller Provinnehåll eller på den uppgift som du jobbar med. En bedömningsmatris består av rader med Kriterier, kolumner med Prestationsnivåer och poäng/poängintervall/procentintervall. 

  • Kriterium: motsvarar den kunskap eller färdighet som ska bedömas
  • Prestationsnivå: motsvarar vad studenten/eleven ska uppvisa för att bedöma nivån de ligger på
  • Maxpoäng- eller procent: sätts för respektive kriterium och fördelas jämnt på respektive prestationsnivå. 

När en ny bedömningsmatris sätts upp består den av fyra kriterier och fyra prestationsnivåer. Du kan lägga till fler, ta bort, kopiera och redigera innehållet i matrisen. När matrisen sedan används i bedömningen, kan bedömaren bilägga individuell återkoppling till respektive student/elev.  

Matristyper

Poängbaserad matris

mceclip0.png

För poängbaserade matriser sätts en maxpoäng för varje kriterium och sedan anges poäng för respektive prestationsnivå. När maxpoängen sätt fördelas de jämnt per nivå men detta går att redigera för att anpassa poäng per nivå. 

Följande gäller för poängbaserade matriser:

  • Poäng kan anges med upp till två decimaler
  • Poäng måste vara positiva

Poängintervallbaserad matris

mceclip1.png

Med en matris med poängintervall sätts en maxpoäng per kriterium och Inspera föreslår en fördelning av poängintervall per prestationsnivå. 

Procentintervallbaserad matris

mceclip2.png

Med procentintervallsbaserade matriser sätt en procentsats per kriterium. Summan av kriteriernas procentsatser ska vara 100. För respektive prestationsnivå sätts sedan intervall och det kan per kriterium vara max 100%. 

Notera: För att hantera obesvarade eller felaktigt besvarade uppgifter rekommenderar vi att ha en prestationsnivå satt till max 0 poäng/procent.

Kvalitativ

Kvalitativ bdömningsmatris.png

Kvalitativ matrisbedömning används för att tillhandahålla återkoppling och för att bedöma subjektiva, icke numeriska aspekter av ett inlämnat svar. Det ger vid handen ett tydligt och specifikt kriterium för att bedöma kvaliteten på det inlämnade svaret på ett konsekvent och rättvist sätt. 

Marked Qualitative rubric

A Marked Qualitative rubric resembles the Qualitative rubric but includes the capability to assign a score to the question. The rubric's application does not impact the question's score directly. It serves the purpose of offering feedback and assessing the subjective, non-numeric aspects of a candidate's performance, all while maintaining the flexibility to classify the question based on other criteria.

The question can be marked similarly to a maximum marks question:

Vilka uppgiftstyper kan bedömas med bedömningsmatris?

Matrisbedömning är möjlig på följande uppgiftstyper: 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp