Poäng och betyg i CSV-fil

Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin och Bedömare.

När tentan/provet är slut kan du ladda ner en CSV-fil som innehåller poäng per fråga för studenten/eleven och om det enbart är automatiskt rättade uppgifter, även det föreslagna betyget. 

Innehållsförteckning

Hur laddar jag ner filen med poäng och betyg?

  1. Gå till modulen Bedömning
  2. Öppna tentan/provet
  3. Klicka på Alternativ
  4. Under Ladda ner väljer du Poäng och betyg i CSV-fil
  5. Filen laddas ner automatiskt

Po_ng_och_betyg_i_csv.png

Hur läser jag filen?

Om du laddar ner filen Poäng och betyg i CSV-fil innan bedömningen har bekräftats så kommer kolumnen FinalGrade att vara tom.  

The file can be opened in Excel or a Google sheet by importing data from the file menu. Be sure to select comma as the field delimiter.

Kolumner i .csv-filen

CandidateExternalId Student- eller elevID
UserID Det ID-nummer som studenten/eleven har i Insperas databas
QuestionNo Uppgiftens nummer enligt den numreringsmetod som satts på uppgiftsgruppen. Notera att detta inte tar hänsyn till om uppgifterna har slumpats till studenterna/eleverna. Uppgifter av typen Dokument eller Formulär finns inte med i filen.
QuestionTitle Uppgiftstiteln
QuestionRevisionID

Visar vilken version av uppgiften som studenten/eleven har svarat på. Varje uppdatering som sparas uppdaterar "revision ID".

  • Redigering av uppgiftstexten, detta inkluderar formateringsändringar och tillägg/borttag av media

  • Redigering av svarsalternativ

  • Redigering av poängsättning

QuestionId Det ID-nummer som uppgiften har i Insperas databas.
EvaluatorUserId/Username

När svaret bedöms manuellt visas användarID och användarnamn på den bedömare som satt poäng. I övriga fall är kolumnen tom.

  • Tentor/prov med individuell bedömning: Om fler än en bedömare har satt poäng på svaret, listas poängen från respektive bedömare i olika kolumner.
  • Tentor/prov med delad bedömning: När bedömningen är delad listas ett arbetsgruppsID och username sätts till Collaborative grader.
ManuallyGradedScore

Här listas poängen som satts för manuellt bedömda uppgifter. Om det är en automatiskt bedömd uppgift är cellen tom.

Om en bedömare har ändrat värdet för en automatiskt bedömd uppgift listas den manuellt satta poängen här.  

AutoGradedScore

Här listas poängen som den automatiskt bedömda uppgiften har genererat.

FinalGrade

Här visas bekräftat betyg. Kolumnen är tom om bedömningen fortsatt är pågående. 

Exempel

Nedan är ett exempel med två studenter/elever har skrivit tenta/prov med två automatiskt bedömda uppgifter och två manuellt bedömda uppgifter. Betygsskalan som använts är Godkänd/Underkänd (ej samma som G/U) vilket motsvarar Pass/NotPass på engelska. 

po_ng_och_betyg_i_csv_exempel.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp