Matrisbedömning - författare

Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Matrisbedömning kan användas för att underlätta för lärare att förmedla förväntningar på studenternas/elevernas kunskapsnivåer. Detta för att säkerställa en rättvis och jämlik bedömning av deras svar. Genom att sätta upp en matris för bedömning får bedömare på en tenta/prov nödvändig information för att bedöma utifrån samma kriterier och mer likvärdigt.

Matrisbedömning kan göras för följande uppgiftstyper: 

Innehållsförteckning

Matrisbedömning - en översikt

En bedömningsmatris består av rader med kriterium/kriterier och kolumner med nivåer i form av poäng, poängintervall eller procentintervall

 • Kriterium: definierar kunskap eller färdighet som studenten/eleven ska uppvisa genom att besvara uppgiften/erna
 • Nivå: definierar vilken nivå på kunskaperna/färdigheterna som krävs
 • Max för kriteriet: anger maxpoäng eller procentuellt värde för kriteriet

En matris kan sättas upp dels från menyn i modulen Tentamens- eller Provinnehåll och dels direkt i uppgiften. När en ny matris sätts upp är standarden fyra kriterier och fyra nivåer. Du kan lägga till, redigera, duplicera eller ta bort både kriterier och nivåer. 

Typer av matriser

Poängbaserad matris

Med den här typen av matris anger du ett värde/en poäng för varje nivå av kriteriet. När matrisen skapas anges maxpoängen till tio (10) för kriteriet och poängen distribueras för nivåerna. Om du ändrar maxpoängen uppdateras även poängen för nivåerna under. 

Tänk på följande vad gäller poängbaserad matris:

 • Det går att ha max två decimaler
 • Det går enbart att ha positiva poäng
 • Det är rekommenderat att lägga in en nivå med 0 poäng för felaktigt eller icke besvarade uppgifter

Matris med poängintervall

I den här typen av matris så läggs ett poängintervall för respektive nivå. När maxpoängen har definierats, fördelas intervallen över antalet nivåer. 

Matris med procentintervall

I den här typen av matris så fördelas först 100% på antalet kriterier. Sedan inom varje kriterium så fördelas 100% för respektive nivå. Det går att redigera så att ett kriterium motsvarar en högre procentsats men summan ska alltid vara 100. På samma sätt kan procentintervallet redigeras inom ett kriterium.

Hur skapar jag en matris?

En bedömningsmatris kan skapas antingen i modulen Tentamens- eller Provinnehåll eller direkt på uppgiften du jobbar med.

Från modulen Tentamens- eller Provinnehåll

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Bedömningsmatriser
 3. Klicka på Ny bedömningsmatris

Direkt i uppgiften

I uppgiften kan du välja att lägga till en redan skapad mall eller skapa en ny för den specifika uppgiften. En matris skapad direkt i en uppgift sparas inte automatiskt i listan i menyn med bedömningsmatriser.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgifter
 3. Öppna den uppgift för vilken du ska skapa en bedömningsmatris eller skapa en ny
 4. Expandera menyn för Poäng
 5. Välj Bedömningsmatris
  L_gg_till_bed_mningsmatris.png
 6. Expandera Lägg till matris
 7. Välj Skapa ny matris
 8. För att spara matrisen som mall, markera Spara som mall

Hur redigerar jag en matris?

Namn och rubriker

Du kan redigera följande namn och rubriker i en matris:

 • Matrisens namn
 • Kriterierna
 • Nivåerna

Titlar_p__matriser.png

För att redigera ett namn eller rubrik; håll markören över nuvarande titel/namn och klicka på det. Glöm inte att klicka på Spara innan du stänger redigeringen.

Kriteriet

För respektive kriterium kan du göra följande redigeringar:

 • Namnet
 • Maxpoäng och poäng per nivå
 • Beskrivning per nivå

Redigera_matrisens_beskrivning.png

Lägg till ett kriterium

När du skapar en ny matris är det som standard fyra kriterier i mallen. Det finns ett par olika sätt för att lägga till nya:

 • Klicka på symbolen x Kriterium+, som du hittar ovanför matrisen
 • Håll markören i övre högra hörnet på ett kriterium och klicka på de tre prickarna, välj
  • Lägg till rad innan
  • Lägg till rad efter
  • Kopiera rad

L_gg_till_kriterium.png

Lägg till en nivå

När du skapar en ny matris är det som standard fyra nivåer i mallen. Det finns ett par olika sätt för att lägga till nya:

 • Klicka på symbolen x Nivå+, som du hittar ovanför matrisen
 • Håll markören i övre högra hörnet på en nivå och klicka på de tre prickarna, välj
  • Lägg till kolumn innan
  • Lägg till kolumn efter
  • Kopiera kolumn

L_gg_till_niv_er.png

Visning av nivåer

Du kan välja att visa nivåerna i en matris antingen i fallande eller stigande ordning från vänster. 

För att ändra visningsordning på nivåer:

 1. Klicka på pilen i rutan vid Visning av nivåer, välj:
  • Fallande från vänster, eller
  • Stigande från vänster

Exempel på matriser

Poängbaserad matris

I det här exemplet finns det fyra kriterier och för respektive kriterium; fyra nivåer. Maxpoängen för uppgiften är 50 poäng och de är fördelade på de fyra kriterierna. Visningen av nivåer är fallande från vänster. 

Example_of_point-based_rubric.jpg

Matris med poängintervall

I det här exemplet finns det fyra kriterier och fyra nivåer. Maxpoängen är 40 för uppgiften och poängen per kriterium är jämnt fördelad. Visningen av nivåerna är stigande från vänster.

points_range.jpg

Matris med procentintervall

I det här exemplet finns det fyra kriterier och fyra nivåer. Maxprocenten är 100 och detta är jämnt fördelat på de fyra kriterierna. Visningen av nivåer är fallande från vänster.

mceclip0.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp