Ladokintegration

Detta är en beskrivning av integrationen mellan Ladok (det svenska studentinformationssysemet, SIS) och Inspera Assessment. En förutsättning för att integrera de två är användandet av AMQP1.0. Lärosätet kan välja att sätta upp sin egen integration eller, som de flesta gör, använda sig utav Ladokkonsortiets "LIS-adapter".

Notera: Information om hur Ladokköerna ska sättas upp finns tillgängligt på Sunet Wiki.

Innehållsförteckning

Att sätta upp integration till LIS-adaptern fr o m 2023

Här beskriver vi dels hur vi etablerar kommunikation mellan era Ladokköer och Inspera och dels vad som behövs göras för att få rätt information.

Upprätta kommunikation mellan Ladok och Inspera

Skillnaden mot tidigare process är att vi nu använder tvåvägs SSL för att upprätta kommunikationen mellan Ladok och Inspera. Informationen vi behöver är:

 • insperaReadQueue
  • till exempel: /topic/lis.uu::inspera.lis.uu
 • insperaWriteQueue
  • till exempel: /topic/inspera.uu
 • ladokQueueDomain
  • till exempel: lis.test.ladok.se
 • ladokQueuePort
  • vanligen port 5671

Med den här informationen sätter vi upp ett certifikat som vi returnerar till den som utförde beställningen. 

För att kommunikationen skall kunna upprättas behöver er brandvägg öppnas för Inspera Assessment IP:s (inkommande trafik).

För en översikt av utgående IP:s se List of DNS names and IP addresses

Notera: Uppdatering kommer att behövas eftersom dessa kan ändras i framtiden. Kontakta Service Desk om Integrationen slutar att fungera.

Hantera informationen

För att få Ladokinformationen tillgänglig i Inspera behöver ni på lärosätet säkerställa att rätt information skickas till Inspera.

 1. Lärosätet behöver säkerställa att SSO skickar med Ladok StudentUID vid inloggning 
 2. Om ni använt Inspera innan och har studentanvändare kommer dessa behöva mappas mot ett Ladok StudentUID för att kunna se både gamla och kommande tentor. Läs mer om detta i stycket om Mappa befintliga studenter
 3. Inspera uppdaterar studentinloggning för att använda LadokId
 4. Inspera slår på integrationen

Skapa tentamensägare i Inspera assessment

För att en tentamen som är skapad via integrationen ska bli synlig i IA krävs att en admin/ tentamensägare är kopplad till tentamen. Det är kort och gott en standardanvändare vars användarID används för alla Ladoktentamina som kommer från era köer. Skapa en användare i modulen Användarhantering

 1. Skapa en "Ladokintegrations" användare via Användarhantering
  Ska_rmavbild_2021-09-13_kl._17.15.41.png
 2. Användaren måste ha minst Admin-rollen. 
 3. Kopiera UserID för denna användare (använd URL-länken) och skicka till Inspera.
  Ska_rmavbild_2021-09-17_kl._13.02.18.png

Detta innebär att alla tentamina som skapas via denna integrationen, får denna användare som ägare. Alla administratörer med Utvidgad tillgång kan se dessa tentamina och kan lägga till medarbetare/organisation på dem. 

Överföring av medarbetare, såsom bedömare och tentamensvakter är INTE en del av integrationen.

Lägg till aktivitetstillfällets skapare på tentan i Inspera

Om det ofta är samma person som jobbar med tentamensadministration både i Ladok och i Inspera, så kan det vara förtjänstfullt att aktivera funktionen som lägger till den som skapade aktivitetstillfället i Ladok på tentamenstillfället i Inspera med rollen Admin. 

När en användare sätter upp ett nytt Aktivitetstillfälle med typen "Digital tentamen (LIS)" eller "Digital Omtentamen (LIS)" i Ladok är ett av meddelandena som skickas till Inspera:

education.activityoccasion.createdby

Detta meddelande innehåller bl a följande information:

<ns0:extensionField>
<ns0:fieldName>education.activityoccasion.createdby</ns0:fieldName>
<ns0:fieldType>string</ns0:fieldType>
<ns0:fieldValue>lärosätes-ID@larosate.se</ns0:fieldValue>
</ns0:extensionField>

Detta värde, lärosätes-ID@larosate.se, motsvarar EPPN och läses av Inspera. När värdet kan matchas mot en användarprofil i Inspera och den användaren har rollen Admin läggs hen på som Admin på den inkommande tentan. Om värdet inte hittas eller om användaren inte har rollen Admin, så läggs istället "tentamensägaren" på som Admin.

Det är upp till er på lärosätet att säkerställa att användaren har "rätt" värden på sina profiler. I Inspera kan ni hitta värdet för användaren i modulen Användarhantering 

ladok

Mappa befintliga studenter

I de fall som ni har studentkonton i Inspera med tentamenshistorik, som ni önskar att de fortsatt ska ha tillgång till, kommer ni troligen behöva uppdatera era studenters konton med Ladok StudentUID. OM det inte är så att ni har skickat med detta i SSO-inloggningen redan innan övergång till Ladokintegrationen. 

Vår rekommenderade process för att hantera befintliga studenter och deras historik är följande:

 1. Lärosätet sätter upp och börjar skicka med Ladok StudentUID i er SAML-assertion. Ni kan läsa mer om detta i Sunets dokumentation om Ladok StudentUID
 2. Lärosätet meddelar Inspera i vilket attribut ni skickar Ladok StudentUID (vanligen LIN) och vilket prefix ni använder för Ladok StudentUID (eller om ni inte använder prefix). 
  Steg 3-5 kan antingen utföras av er själva eller så kan ni kontakta Inspera Service Desk för att få hjälp med att uppdatera era studenters konton i Inspera
 3. Gör en export av "studentkonton" med tillhörande SSO-id (POST /v1/fileExport/ with resourceType "allUsers"). 
 4. Mappa befintligt SSO-id med Ladok StudentUID. Om ni önskar att Inspera ska hjälpa er med att uppdatera studentkontona så skapa en lista, med fördel en CSV-fil med formatet SSO-id, Ladok StudentUID
 5. Uppdatera studentkonton i Inspera med Ladok StudentUID 
 6. Inspera uppdaterar er SSO setup på Insperas sida så att vi använder Ladok StudentUID som identifierare istället för tidigare värde  

Tidigare process (innan 2023)

För att kunna koppla ihop LIS-adapter och Inspera Assessment, behöver du som kund skicka följande information till Inspera: 

 • Endpoint (host + part)
 • Queue name
 • Username
 • Password

Notera: Ni som kund behöver både skicka informationen för läskö reading queue (varifrån INT hämtar tentamensinformationen) och skrivkö writing queue (för resultatöverföring). 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.