Importera uppgifter via MS Excel eller Google kalkylark

Funktionen är tillgänglig för Författare.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Inspera erbjuder ett användarvänligt gränssnitt för att skapa uppgifter direkt i plattformen. Om du däremot redan har en stor frågebank utanför Inspera kan det vara mer effektivt att importera dessa via ett kalkylblad (MS Excel eller Google kalkylark).

I detta syfte har Inspera en service (utan extra kostnad) som omvandlar dessa frågor till formatet IMS QTI 2.1, som kan importeras direkt i Inspera Assessment (IA).

Innehållsförteckning

Vilka uppgiftstyper kan importeras?

Följande uppgiftstyper kan importeras till IA direkt från MS Excel eller Google kalkylark:

Hur skapa uppgifter i MS Excel eller Google kalkylark

Notera: Du sparar ditt kalkylblad i Google som en .xlsx fil i din dator så kan du importera den på samma sätt som en fil skapad i MS Excel.
 1. Skapa en ny Tom arbetsbok i MS Excel eller ett nytt kalkylark i Google
 2. Namnge fliken questions
  questions_fliken_f_r_import_fr_n_excel.png
 3. Den övre raden ska innehålla kolumnrubriker för den/de uppgiftstyper som ska importeras. Vilka kolumner du behöver beror på uppgiftstypen. 
    Flerval Flersvar Essä Sant/Falskt Textfält Sifferfält Dokument
  QuestionType x x x x x x x
  QuestionName x x x x x x x
  QuestionText x x x x x* x* x
  Randomize x x   x      

  OptionText

  x x   x      
  IsCorrect x x   x      
  CorrectAnswer         x x  
  CorrectAnswerUpper           x  
  IsCaseSensitive         x    
  IgnoreWhitespace         x    
  ExpandInputField         x x  
  RestrictCharacters         x x  
  ExpectedLength         x x  
  * För textfält och sifferfält måste frågetexten innehålla _entry_ där värdet förväntas matas in.

QuestionType

Den första kolumnen anger vilken uppgiftstyp som ska skapas och det görs genom att använda värdet i den vänstra kolumnen i tabellen nedan. 

Värde Uppgiftstyp
multiple_choice Flerval
multiple_response Flersvar
essay Essä
true_false Sant/Falskt
text_entry Textfält
numeric_entry Sifferfält
document Dokument

QuestionName

Är detsamma som Uppgiftstitel. Att ha en bra namnkonvention underlättar hanteringen av uppgifter, tänk på att uppgiftstiteln kan döljas för studenten/eleven i tentan/provet. Uppgifterna behöver inte numreras, det sker automatiskt utifrån den nummerordning de läggs in i uppgiftsgruppen.

QuestionText

Det här är frågetexten som är synlig för studenten/eleven. Texten kan innehålla enkel HTML-kod och/eller LaTeX om det krävs i frågan. Se nedan under Formatering och LaTex.

För att lägga till bilder eller andra bilagor rekommenderar vi att du gör detta i Insperas gränssnitt även om det tekniskt skulle kunna vara möjligt att importera dem som Base64 kodade.

För uppgiftstyperna Textfält och Sifferfält, måste frågetexten innehålla värdet _entry_ på den plats i texten som du vill att interaktionselementet ska vara.  

QT_f_r_textf_lt.png

Läs mer om hur du importerar textfält- och sifferfältuppgifter under Exempel 3: Textfält och sifferfält

Randomize 

Den här kolumnen används för uppgiftstyperna; Flerval, Flersvar och Sant/Falskt.

Randomize innebär att ordningen på alternativ slumpas för att komma i olika ordning för studenten/eleven. För att aktivera detta markerar du cellen med "x", "X" eller "1". Cellen lämnas tom om alternativen ska komma i den ordning som du har angett dem. 

För uppgiftstyper som inte hanterar slumpning av alternativ så kommer den här kolumnen att ignoreras. 

OptionText 

Den här kolumnen används för uppgiftstyperna; Flerval, Flersvar och Sant/Falskt. 

Det här är texten för de olika alternativen som studenten/eleven kan välja bland. För flerval och flersvar kan du lägga till upp till åtta (8) alternativ och varje alternativ har sin egen kolumn. Sant/falskt har förstås bara två (2) alternativ och i varsin kolumn. Du kan se exempel på hur det kan se ut i stycket nedan: Exempel 1: Sant/Falskt, Flersvar och Flersvar.

Varning: Den här kolumnen, OptionText, kan inte innehålla enbart siffror, men siffror i kombination med bokstäver går bra. Vi rekommenderar även att du undviker att använda vissa specialtecken då de kan stoppa importen: , < och >.

IsCorrect

Den här kolumnen används för uppgiftstyperna; Flerval, Flersvar och Sant/Falskt.

I den här kolumnen anger du "x", "X" eller "1" för att markera det/de korrekta alternativet/alternativen. För felaktiga alternativ kan du antingen lämna blankt eller använda "0". Markeringen gäller för alternativet i cellen till vänster.  

Tips: Använd Randomize för att alltid lägga det/de första alternativen som korrekta så blir det enklare att säkerställa att du lägger in rätt. Eftersom alternativen slumpas för studenterna så bibehålls uppgiftens integritet.

CorrectAnswer

Den här kolumnen används för uppgiftstyperna; Textfält och Sifferfält.

Den här kolumnen innehåller texten för de alternativ som ska godkännas som textvärde eller det lägsta värdet i det sifferintervall som godkänns gör sifferfält. Om det endast är ett rätt värde, t e x pi = 3.14, så används samma värde som CorrectAnswer och CorrectAnswerUpper.

Textfält Sifferfält

Lägg in den text som ska accepteras som godkänt svar. Du anger flera godkända svar genom att separera dem i cellen med ; (semikolon).

Exempel: Det rätta svaret är Anne, men även Ane är ett godkänt svar:

mceclip3.png

CorrectAnswer value: Anne; Ane

Det lägsta av de godkända värdena. 

Korrekta_svar_sifferf_lt.png 

CorrectAnswerUpper

Den här kolumnen används för uppgiftstypen Sifferfält.

Sätt det högsta värdet som godkänns för uppgiften. 

Korrekta_svar_sifferf_lt.png

Om endast ett värde är ett godkänt svar, skriver du samma värde i den här cellen. 

IsCaseSensitive

Den här kolumnen används för uppgiftstypen Textfält.

Genom att aktivera skiftlägeskänslighet så måste svaret matcha CorrectAnswer helt. Så om svaret ska vara Inspera så godkänns inte inspera. Skiftlägeskänslighet aktiveras med "x", "X" eller "1". 

IgnoreWhitespace

Den här kolumnen används för uppgiftstypen Textfält.

Genom att aktivera den här funktionen så ignoreras blanksteg från studentens/elevens svar innan det matchas mot det/de rätta svaret/en. Du markerar med "x", "X" eller "1" för att aktivera. 

ExpandInputField

Den här kolumnen används för uppgiftstyperna Textfält och Sifferfält.

Den här funktionen utvidgar svarsrutan när studenten/eleven skriver längre svar än det som förväntas. Du markerar med "x", "X" eller "1" för att aktivera. 

RestrictCharacters

Den här kolumnen används för uppgiftstyperna Textfält och Sifferfält.

Den här funktionen sätter antal tecken som studenten/eleven kan använda till densamma som ExpectedLength. Om det inskrivna svaret är kortare än värdet kommer studenten/eleven få en varning på skärmen och svaret sparas bara om antalet tecken matchar. Du markerar "x", "X" eller "1" för att aktivera. 

ExpectedLength

Den här kolumnen används för uppgiftstyperna Textfält och Sifferfält.

Skriv in den förväntade längden för svaret. Standardvärdet för Textfält är 20 tecken medan det för Sifferfält är tre (3). För att använda standardvärden kan du lämna kolumnen blank eller ange 0, men vill du specificera värdet skriver du in önskat antal tecken.

Notera: Säkerställ att det tillåtna antalet tecken är lika med eller större än antalet tecken i det korrekta svaret. Om svaret har fler tecken än det tillåtna antalet tecken, kommer studenten/eleven inte att kunna mata in hela svaret.

Formatering och LaTeX

Formatering av frågetexten kan göras genom enkla HTML-kod t ex <b>.  

 • Fet:  <b>text</b>
 • Kursiverat: <i>text</i>
 • Understruket: <u>text</u>

Om du vill inkludera LaTeX så gör du detta genom att skriva koden inom parantes, som t ex: 
\( expression \)

Formateringstaggar som stöttas:

[“b”, “strong”, “i”, “em”, “mark”, “small”, “del”, “ins”, “sub”, “sup”, “ul”, “ol”, “li”]

LaTeX exempel: 

 • \( \sqrt{4x^2} \) kommer visas som Screenshot_2020-08-18_at_13.12.42.png
 • \((2x\sin (xyz)+x^2yz\cos (xyz))\mathbf {i}+x^3z\cos (xyz)\mathbf {j}+x^3y\cos (xyz)\mathbf {k}\) kommer visas som Screenshot_2020-08-18_at_13.13.22.png
Tips: Säkerställ alltid att uppgiften visas och fungerar som det är tänkt genom att förhandsgranska och granska uppgiften. 

Poäng

Standardinställningen för poäng för respektive uppgiftstyp är följande:

 • Flersvar: 1 poäng för rätt svar och 0 poäng för fel svar
 • Flerval: 1 poäng för rätt svar och 0 poäng för fel svar
 • Sant/falskt: 1 poäng för rätt svar och 0 poäng för fel svar
 • Textfält: 1 poäng för rätt svar och 0 poäng för felsvar
 • Sifferfält: 1 poäng för rätt svar och 0 poäng för felsvar
 • Essä: maxpoäng 10
 • Dokument: uppgiftstypen bedöms inte

För att uppdatera poängsättningen så öppnar du uppgiften och justerar efter importen. 

Exempel på filer

Här visar vi fyra (4) exempel på hur du kan strukturera dina filer. 

Notera: Längst ned på den här sidan hittar du Excelfiler som du med fördel kan använda som mallar för att mata in dina frågor och sedan importera dessa till Inspera Assessment. 

Exempel 1: Sant/Falskt, Flersvar och Flerval

Nedan finns ett exempel där filen för import innehåller tre (3) olika uppgiftstyper.

 • Sant/ Falskt - Två svarsalternativ där det ena är ett korrekt svar som markeras med "1" i cellen till höger om svarsalternativet  
 • Flersvar - I det här exemplet finns det tre (3) svarsalternativ varav två (2) är korrekta. Dessa markeras med "1" i cellen till höger om svarsalternativet.
 • Flerval - I det här exemplet finns det tre (3) svarsalternativ varav ett (1) är korrekt. Detta markeras med "1" i cellen till höger om svarsalternativet. 

mceclip6.png

Exempel 2: Dokument och essäfrågor

Nedan finns ett exempel där filen för import av uppgifter av typen Essä och Dokument. Då behövs endast kolumnerna:

 • QuestionType
 • QuestionName
 • QuestionText

mceclip7.png

Exempel 3: Textfält och sifferfält

Bilden nedan visar ett exempel på en uppgift av typen textfält och en uppgift av typen sifferfält.   

mceclip9.png

IsCaseSensitive, IgnoreWhitespace, ExpandInputField, RescrictCharacters och ExpectedLenght är specifika kolumner för dessa två uppgiftstyper:

IgnoreWhitespace gäller enbart för uppgifter av typen textfält.

Exempel 4: Alla stöttade uppgiftstyper

I filexemplet nedan har du alla kolumner som behövs för alla uppgiftstyper som går att importera via MS Excel eller Google kalkylblad. Ladda ner detta och ersätt med dina egna uppgiftstexter.

Importera_alla.png

Information:

 • Fliken i kalkylbladet måste ha namnet "questions" för att läsas in
 • Uppgiftsgruppen som skapas i och med importen döps automatiskt till "Test from Excel"
 • Du kan namnge xlsx-filen som du önskar. Tänk dock på att filnamnet skapas som Etikett som läggs på varje individuell uppgift. 
 • Första gången en importerad uppgift öppnas i Inspera måste språk anges
 • Kom ihåg att kolla och vid behov manuellt uppdatera poängsättningen för respektive uppgift

Nedladdningsbara mallar

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 5 tyckte detta var till hjälp