Nivå för gränsvärde - uppgiften

Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Att använda gränsvärden för poängsättning är ett alternativt sätt att hantera uppgifter med många frågeelement. Standardförfarandet är att ett rätt svar ger x poäng (vanligen ett poäng) och fel svar ger 0 eller ibland minuspoäng. Gränsvärden på en uppgift använder den poängsättningen som grund men du som författare definierar nivåer som i sin tur genererar en viss poäng till studenten/eleven. Den poängen kan vara lägre eller högre än den ordinarie maxpoängen för uppgiften. 

Innehållsförteckning

Uppgiftstyper med nivå för gränsvärde

Gränsvärden som funktion på uppgifter finns på alla automatiskt poängsatta uppgifter förutom Matchning / Parning, Dra och släpp samt Hotspot.

Sätt gränsvärden på uppgiften

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provinnehåll
 2. Skapa en ny uppgift eller öppna en befintlig
 3. Expandera Poäng
 4. Välj Nivå för gränsvärde
  Niv__f_r_gr_nsv_rde_uppgift.png
 5. Klicka på Ändra
 6. Klicka på Lägg till gränsvärde
 7. Justera värdena för Från uppnådda poäng och Ger totalt niv__f_r_gr_nsv_rde_exempel.png
 8. Klicka på Spara

I exemplet ovan så finns det sex (6) frågeelementen som alla ger en poäng per rätt svar, vilket ger en maxpoäng (standard max) på sex (6). De studenter/elever som svarar rätt på 0 till två (2) frågeelement får enligt gränsvärdena 0 poäng på uppgiften. Om de får tre (3) rätta svar så får de sex (6) poäng på uppgiften medans de som svarar rätt på fyra (4) till sex (6) frågeelement får hela 10 poäng. 

Det är också tio (10) som kommer vara maxpoäng på uppgiften och räknas in i uppgiftsgruppens totalpoäng som sedan används som resultat eller gränsvärde för betyg på tentan/provet. 

Tips: Vi rekommenderar å det bestämdaste att du förhandsgranskar och testar en uppgift som använder nivåer för gränsvärden. Både att det blir rätt poäng när alla frågor besvaras korrekt men även olika kombinationer av fel svar bör kontrolleras. 

Exempel på gränsvärden i en sammansatt uppgift

Den här uppgiften består av tre (3) olika typer av svarselement - en flersvarsfråga med två korrekta svar (1), en textalternativfråga (2) och en textfältfråga (3).

question-elements.png

Visa avancerade alternativ har vi satt att varje rätt svar ger två (2) poäng. Detta ger en totalpoäng för uppgiften på åtta (8) poäng. Dessa poäng är fördelade enligt följande:

 • Fyra (4) poäng för rätt svar på flersvarsuppiften (två korrekta svar)
 • Två (2) poäng för rätt svar på textalternativsuppgiften
 • Två (2) poäng för rätt svar på textfältsuppgiften
 • Minus ett (1) poäng för fel svar på någon av uppgifterna

För nivå på gränsvärden har vi justerat så att om studenten/eleven har alla rätt så får hen tio (10) poäng på uppgiften. Dessutom har vi justerat poängen uppåt för de andra nivåerna för gränsvärden.  

niv__f_r_gr_nsv_rde_exempel_med_tv__p.png

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 6 tyckte detta var till hjälp