Listorna med inlämningar och uppgifter

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin och Bedömare.

Listorna med inlämningar respektive uppgifter ger en översikt av respektive student/elev och hur bedömningen av hens uppgifter ligger till. Listorna är tillgängliga både för bedömare och admin i arbetsytan Resultat. I arbetsytan Motivering av betyg finns listan med inlämningar.

Bilderna i artikeln är med rollen bedömare men vi kommer även att beskriva vad en admin kan se och göra. 

Innehållsförteckning

Listan med inlämningar

Den här listan visar alla inlämningar på den aktuella tentan/provet. Panelen är uppbyggd med en listmeny och en översikt.  

Lista_med_studenter_elever.png

I listmenyn hittar du filter som du kan använda för att lättare ta fram t ex studenter/elever som saknar betyg. Funktionen är densamma i alla arbetsytor men filtren varierar.

Översikten listar studenterna/eleverna och beroende på vilken arbetsyta du befinner dig finns det olika kolumner bl a totalpoäng och har begärt motivering. Det går att sortera på de olika kolumnerna.  

Listan med inlämningar i arbetsytan Resultat

I arbetsytan Resultat finns det tre (3) standardlistor i listmenyn, dessa filtrerar fram:

 • Alla studenter/elever
 • Betyg inte satt
 • Bedömning ej färdig

I översikten finns följande kolumner när du befinner dig i arbetsytan Resultat:

 • ID
 • Totalpoäng
 • Ditt betyg (bara för bedömare) - visar betyg som räknats fram av gränsvärdena eller som du som bedömare sätter manuellt  
 • Betyg (bara för admin) - visar betyg som räknats fram av gränsvärden eller satts av bedömare. Vid individuell bedömning listas alla bedömares betyg.
 • Bekräftat betyg (bara för admin)

Listan med inlämningar i arbetsytan Motivering av betyg

I arbetsytan Motivering av betyg finns det fyra (4) standardlistor i listmenyn, dessa filtrerar fram:

 • Alla studenter/elever
 • Motivering begärd
 • Klar
 • Skickad 

I översikten finns följande kolumner när du befinner dig i arbetsytan Motivering av betyg:

 • ID
 • Bekräftat betyg
 • Begäran om motivering 
 • Status för motivering

Motivering av betyg beskrivs mer detaljerat i artikeln Arbetsytan - Motivering av betyg.

Att filtrera i en lista

Ibland kan det vara en bra idé att filtrera i de standardlistor som finns. Det kan vara bra om du t ex vill hitta studenter/elever som ligger på gränsen till ett högre betyg. Klicka på Filter (0) för att lägga till ett eller flera filter. Vill du däremot spara ett filter så gör du detta i arbetsytan Bedömningsöversikt.

Filtrera_i_Resultat.png

Alternativ för en student/elev

I listan med inlämningar har du en del alternativ på student- eller elevnivå. Du når dessa genom att klicka på knappen med de tre (3) prickarna längst till höger i panelen. 

Alternativ_per_student_resultat.png

Följande alternativ är tillgängliga:

 • Öppna i: 
  • Bedömningsöversikt
  • Bedömning
  • Resultat
  • Motiveringar översikt (bara för Admin)
  • Motivering av betyg
  • Omprövningar översikt (bara för Admin)
  • Resultatöversikt för student/elev

Dessa arbetsytor finns beskrivna i artikeln Beskrivning av arbetsytor för admin respektive artikeln Beskrivning av arbetsytor för bedömare.

 • Visa svar för vald uppgift
 • Visa inlämning i nytt fönster
 • Ladda ner och skriv ut 
 • Motivering - bara tillgängligt om Hantering av motivering är aktiverat på tentan/provet och då bara för Admin.

Motivering av betyg beskrivs i artikeln Planner - guide to explanations och artikeln Skriftlig motivering av betyg.

Listan med uppgifter

Här får du en översikt över den i listan med inlämningar valda studenten/eleven och besvarade och bedömda uppgifter. Panelen är uppbyggd med en listmeny och översikt av uppgifterna.   

Resultat_bed_mare_uppgifter.png

Det finns tre (3) standardlistor för listan med uppgifter i arbetsytan Resultat:

 • Alla uppgifter
 • Manuellt bedömda
 • Besvarade uppgifter

Översikten består utav följande kolumner, de kommer i annorlunda ordning beroende på om du är bedömare eller admin:

 • Uppgiftsnummer - Visar det automatiskt genererade numret på uppgiften, går att sortera lägsta till hösta respektive tvärtom
 • Uppgiftsnamn - Går att sortera från A till Ö respektive tvärtom
 • Poäng 
 • Svar - indikerar om uppgiften är besvarad eller inte 
 • Bedömning - indikerar om svaret är bedömt eller inte 
 • Uppgiftens viktning
 • Maxpoäng
 • Uppgiftstyper - bara för admin 
Notera: Du kan ändra sorteringen för alla kolumner förutom Poäng, Maxpoäng och Bedömning. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp