Kommentarer och anteckningar

Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin och Bedömare

Verktyget för att skriva kommentarer och anteckningar gör det möjligt för bedömare, och även admins, att på ett mer effektivt sätt återkoppla till studenter/elever om deras resultat på tentan/provet. Det finns även möjlighet att under pågående bedömning skriva kommenterar/anteckningar som bara är synliga för de rättande lärarna. 

Notera: Det är på tentamens- eller provtillfället som inställningen görs för att aktivera kanalen för medbedömare, som gör det möjligt för bedömare att skriva kommentarer/anteckningar till varandra. 

Verktyget är tillgängligt i arbetsytorna Resultat, Bedömning och Motivering av betyg. 

Innehållsförteckning

Vad kan jag göra i verktyget?

Kommentarsverktyget erbjuder följande möjligheter:

 • Skriva kommentar/anteckning för alla på en specifik uppgift (kräver att Resultatöversikten är aktiverad) 
 • Skriva kommentar/anteckning för enskild student/elev och/eller medbedömare (kräver att kanalen för att kommentera till medbedömare är aktiverad)
 • Besvara kommentarer från medbedömare
 • Formatera texten
 • Inkludera matematiska formler i kommentarer/anteckningar (LaTeX)
 • Hantera utkast till kommentarer/anteckningar (Spara Bara till mig)
 • Söka bland kommentarer/anteckningar 
 • Kommentera på filinlämningar i formatet PDF, gäller även bilagor i PDF 
 • Kommentarer/anteckningar kan skrivas/redigeras efter det att bedömningen bekräftats

Hur fungerar kommentarerna?

Kommentarer skrivs och delas med studenter/elever och/eller medbedömare. Du ser vilken kanal som är vald överst i verktyget. Kommentarer kan skrivas i arbetsytorna Resultat, Bedömning och Motivering av betyg.

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna tentan/provet
 3. Öppna studentens/elevens svar i arbetsytan Resultat, Bedömning eller Motivering av betyg
 4. Markera den text som du vill kommentera
 5. Välj Kommentar
 6. Skriv din kommentar och klicka på Spara

Kommentera_svar.png

Tips: Klicka Dölj vid Arbetsytorna för att få bättre plats på skärmen. Du kan också göra kolumnen större genom att dra i kolumnsepareraren. 

Hur fungerar markeringarna?

Markeringar görs av en bedömare för att markera del av text som senare kanske ska kollas med övriga bedömare eller omvandlas till kommentar till studenten/eleven. En markering är bara synlig för den som gjorde den. 

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna tentan/provet
 3. Öppna studentens/elevens svar i arbetsytan Resultat, Bedömning eller Motivering av betyg
 4. Markera den text som du vill göra markering för
 5. Välj Markering

Hur fungerar anteckningarna?

En anteckning är ett sätt att ge återkoppling på svaret som helhet snarare än markerad del av svaret. 

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna tentan/provet
 3. Öppna studentens/elevens svar i arbetsytan Resultat, Bedömning eller Motivering av betyg
 4. Klicka på symbolen New page note
 5. Skriv din återkoppling och klicka på Spara

mceclip0.png

Hur hittar jag en kommentar/markering/anteckning för att redigera den?

När ett svar har kommenterats eller det har gjorts en anteckning eller markering för det så visas detta med en pratbubbla i tabben med student- eller elevID och uppgiftsnumret. Bredvid pratbubblan visas hur många kommentarer/markeringar/anteckningar som finns för detta svaret.  

För att skriva/redigera/svara på en kommentar klickar du på den markerade texten i svaret. Du klickar på pennan för att redigera och på pilsymbolen för att svara på kollegans kommentar.

För att redigera/svara på en anteckning klickar du på Annotation sidebar för att expandera den och sedan Anteckningar. Du klickar på pennan för att redigera och på pilsymbolen för att svara på kollegans anteckning.

Om uppgiften har kommenterats d v s kommentar till alla studenter/elever så visas detta med en pratbubbla och antal kommentarer i tabben Uppgift.

Markeringar_i_svar.png

 

Notera: Om Individuell bedömning och jämförelse av betyg är aktiverat på tentan/provet kommer bedömare att se varandras kommentarer och anteckningar efter det att de har delat sin bedömning.

Rich text redigering och LaTex

I verktyget används Rich text redigering, du kan läsa mer om formateringsmöjligheterna genom att klicka på ? i menyn. Redigeraren är baserad på Markdown syntax men det går bra att använda formateringsmenyn för att strukturera din text och när du är klar klickar du på Preview för att se hur det ser ut för studenten/eleven. 

Markdown_text_-_write.png Markdown_text_-_preview.png
När du vill inkludera en länk är det viktigt att du skriver texten som ska visas för studenten/eleven mellan "[]" och att du klistrar in själva länken mellan "()". Ett exempel på en korrekt formaterad länk: 
[The end of internet](http://endoftheinternet.com/)

För att inkludera LaTex-formler kan du klicka på Insert math symbolen och inkludera din text mellan $$ och $$; $$Insert LaTeX$$.

Översikt över de olika tabbarna

Beroende på vilken tabb som kommentaren eller anteckningen skapas i kan olika målgrupper väljas som mottagare. Nedan hittar du beskrivning av de olika tabbarna och vilka kanaler som finns tillgängliga. 

Tabben med student- eller ElevID och uppgiftsnummer

I den här tabben kan kommentarer och anteckningar bara läggas i kanalen för student/elev. När bedömningen är delad kan medbedömare se dessa individuella återkopplingar. Kanal_f_r_studentelev-uppgift.png

Tabben med Uppgift

I den här tabben kan du adressera en kommentar eller anteckning till en större grupp av mottagare. Det kan vara för att återkoppla om tolkning av frågan till alla studenter/elever. För att denna kanal ska finnas tillgänglig måste Resultatöversikten vara aktiverad på tentan/provet. 

 1. Välj mottagargrupp:
  • Alla admin, bedömare och studenter/elever: Mottagargruppen finns bara för admins. Kommentaren/anteckningen visas för alla som är admin eller bedömare på tentan/provet och alla studenter/elever.
  • Alla studenter/elever: Kommentaren/anteckningen visas för alla studenter/elever. Medbedömare och admins kan se den när de väljer den kanalen. 
  • Alla bedömare: Kommentaren/anteckningen visas för alla medbedömare.
  • Alla studenter/elever i kommitté: Kommentaren/anteckningen visas för alla studenter/elever i den kommitté som bedömaren tillhör. 
  • Alla admin och bedömare: Kommentaren/anteckningen visas för alla admins och bedömare. 
 2. Alternativ
  • Visa/dölj markerad text mceclip12.png: Visar eller döljer den markerade texten i studentens/elevens svar.   
  • New page note mceclip11.png: Skapar en ny anteckning som är återkoppling utan att referera till del av svaret.  
  • Search annotations mceclip10.png: Skriv in ett sökord för antingen den markerade texten eller kommentaren/anteckningen. Tryck på enter. 
  • Sortera mceclip9.png: För kommentarer är standard att det sorteras på Placering i svaret. Det går även att sortera på äldsta/nyaste kommentarer. För anteckningar kan du sortera på äldsta/nyaste. 

Tabben med Bilaga

Den här tabben är aktiverad om det har laddats upp en bilaga tillsammans med studentens/elevens inlämning. När filformatet är PDF så går det att kommentera i filen genom att markera texten. Observera att bilder inte kan markeras, ska dessa kommenteras får det ske genom anteckning.

Hur ser det ut för studenten/eleven?

Kommentarer och anteckningar publiceras för studenten/eleven när bedömningen är bekräftad genom att en admin i modulen Tentamens- eller Provtillfällen uppdaterar för Efter tentamen/Prov och Dela kommentarer med studenten/eleven. Läs mer om detta i artikeln Inställningar - Efter tentamen/provet

Studenten/eleven loggar in i Inspera och gå på Arkiv för att hitta sin bedömda tenta/prov. Längst ned på sidan öppnar de sin resultatöversikt där de hittar:

 • Länk till inlämning i samma format som det de lämnade in
 • Möjlighet att ladda ner och skriva ut sin inlämning
 • Eventuell motivering av betyg
 • Eventuella kommentarer och anteckningar, med information om den är individuell eller till alla studenter/elever
 • Eventuell återkoppling på uppgiftsnivå/svarsalternativ
 • Erhållen poäng/betyg per uppgift

Kommentarerna och anteckningarna visas i samma gränssnitt som det de skrevs i men studenten/eleven kan inte besvara kommentarer/anteckningar. 

Resultat_versikt_i_studentvyn.png

Frågor och svar

Fråga: Kan jag fortsätta skriva och redigera kommentarer och anteckningar när bedömningen är bekräftad?

Svar: Ja, nya kommenterar/anteckningar kan skrivas och tidigare skrivna kan redigeras efter det att bedömningen har bekräftats. Det går inte att skicka en notifiering till studenterna/eleven om ny återkoppling.
--

Fråga: Hur länge kommer kommentarer/anteckningar vara tillgängliga?

Svar: De finns tillgängliga till det att studenten/eleven raderar sin inlämning (om den funktionaliteten är aktiverad) eller att svaren raderas via gallringsscript eller rensning av data.
--

Fråga: En student/elev har laddad upp en Word-fil, kan jag kommentera på denna på samma sätt som ett svar skrivet i Inspera?

Svar: Nej, för uppgiftstypen Inlämningsuppgift och för uppladdade bilagor så kan endast PDF-filen kommenteras direkt i Inspera. Det går fortsatt bra att lägga till kommentar på uppgiftstexten och att skapa en anteckning för det uppladdade svaret. 

--

Fråga: Kan jag kommentera på en PDF-fil från Inspera Scan?

Svar: Nej, det går inte men du kan fortsatt lägga till kommentar på uppgiftstexten och att skapa en anteckning för det uppladdade svaret. 

--

Fråga: Det finns fler kommentarer/anteckningar listade än vad jag kan se i verktyget, varför kan jag inte se alla?

Svar: Kommentaren/anteckningen är sparad i en annan kanal än den du valt att titta i. Byt kanal i toppen av verktyget.

 

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp