Beskrivning av arbetsytor för bedömare

Funktionen är tillgänglig för rollen Bedömare.

Den här artikeln beskriver vad du kan göra i de olika arbetsytorna med rollen Bedömare. 

Tips: Du hittar mer detaljerade artiklar om hur du arbetar i de olika arbetsytorna i Guider för bedömare. 

Innehållsförteckning

Övre menyraden

Överst i webbfönstret finns den övre menyraden. Dessa menyer är synliga i alla arbetsytor för att underlätta navigering.

I den vänstra delen ser du tentans/provets namn och vilken student/elev och vilken uppgift som du är/var på. Under detta visas ditt namn tillsammans med den/de roll/er som du har på den specifika tentan/provet och om du klickar på Bedömargrupp ser du övriga medlemmar och deras roller på den aktuella tentan/provet. Pilen längst till vänster tar dig till listan av tentamens- eller provtillfällen.

Header_v_nster_Bed_mare.png

I den högra delen visas bedömningsstatus, den kan vara en av följande:

 • Aktiv
 • Inte redo för bedömning (inga bedömare tillagda på tentan/provet)
 • Redo för bedömning
 • Bedömning pågår 
 • Bedömning slutförd

Delad bedömning visas när det är minst två bedömare på tentan/provet och att poängen ackumuleras till en totalpoäng. Procentsatsen indikerar andelen studenter/elever som har fått ett betyg föreslaget eller för vilka totalpoängen är komplett.

En flagga i menyn indikerar att det finns information om inlämningar. Det kan vara att student/elev inte har lämnat in eller så kan det finnas student/elev som har möjlighet till återinlämning. Dessa varningar behöver hanteras så att tentan/provet lämnas in korrekt. Under Alternativ hittar du inställningar, ner- och uppladdningar och genvägar baserade på din roll.  

Näst längst till höger hittar du information om din profil i Inspera och allra längst till höger finns en händelselogg där du bl a kan se vem som bekräftade bedömningen. 

Header_h_ger.png

Om ni jobbar med kommittébaserad bedömning kan ni läsa mer om detta i artikeln "The header (grader)".  

Student- eller elevöversikt

Här kommer vi beskriva hur du kan anpassa vilka kolumner som visas, hur du kan sortera på de olika kolumnerna och hur du hittar visningsalternativ per student/elev. 

Hantera kolumner

Du kan anpassa vilka kolumner som visas genom att:

 1. Klicka på Ändra kolumner
  _ndra_kolumner_i_bed_mnings_versikten.png
 2. För att ta bort en kolumn från översikten, klicka på krysset längst till höger för kolumnen
 3. För att lägga till en kolumn, markera kolumnen i den vänstra menyn  

Tips: För att få kolumnerna i önskad ordning, ta först bort alla kolumner och lägg sedan till i den ordning du vill ha dem.

Beskrivning av kolumnerna

Ovanför listan med inlämningar och deras status i bedömningen (beskrivs nedan) så hittar du två fördefinierade listor:

 • Alla studenter/elever: Som listar alla inlämningar, upp till 200 per sida
 • Betyg inte satt: Som listar de inlämningar som inte har bedömts klart d v s inte har ett föreslaget betyg eller totalpoäng.

Bed_mnings_versikt_filter.png 

Nedan följer en kortare beskrivning av kolumner som finns tillgängliga. Kolumner markerade med * är de som visas enligt standardinställningen. För att sortera på en kolumn klickar du på rubriken och sedan på pilen för att ändra ordningen.

 • Flaggad*: Här kan du flagga upp studenter/elever vars inlämningar behöver hanteras på ett eller annat sätt. Du kan se flaggan om en annan bedömare har flaggat upp en inlämning. 
 • ID*: Studentens/elevens nummer från t ex Ladok eller uppladdad CSV-fil. Om bedömning inte är anonym bedömt visas studentens/elevens namn. 
 • Bilaga*: Här finns eventuell fil som har laddats upp som en del av studentens/elevens inlämning. Du öppnar filen i ett nytt fönster genom att klicka på namnet. 
 • Ditt betyg: Ger möjlighet att manuellt sätta ett betyg för t ex tentor/prov där svaren betygssätts istället för att poängsättas
 • Betyg*: Detta är det betyg som föreslås studenten/eleven baserat på gränsvärdena vid delad bedömning. Om ni använder individuell bedömning, så listas respektive bedömares betyg i kolumnen. 
 • Arbetsflöde*: Visar var respektive bedömare i kommittén är i bedömningsprocessen. Du håller muspekaren över respektive students/elevs status för att se hur de olika bedömarna ligger till i processen. 
 • Bekräftat betyg*: Den här kolumnen populeras när bedömningen på tentan/provet har bekräftats. Att tentan/provet får status Bedömd har en del konsekvenser bland annat så är det först nu som motiveringar av betyg kan skickas till studenten/eleven.
 • Bedömning*: Visar status på studentens/elevens inlämning. Inte bedömd betyder att bedömningen inte är klar. 
 • Totalpoäng: Här visas studentens/elevens ackumulerade poäng vid delad bedömning
 • Kommitté*: Om ni använder kommittéer så listas här vilken kommitté som studenten/eleven tillhör 
 • Plagiat: Den här kolumnen är standardkolumn när textmatchning är aktiverad på tentamens- eller provtillfället. Resultaten från textmatchningen visas från högsta till lägsta. Håll markören över resultaten för att se uppgiftsnummer, uppgiftstypen och studentens/elevens kod. För att öppna rapporten klickar du på resultaten för uppgiften.
  • Resultaten listas fem (5) i taget
  • Klicka på för att utöka
  • Det är inte möjligt att komprimera vyn igen
 • Bedömningsfrist*: Här listas om en bedömningsfrist har satts på tentan/provet eller för respektive student/elev  
 • Individuell sluttid*: Här listas sluttiden för studenten/eleven. I de flesta fall är det samma tid som sluttiden för tentan/provet men om t ex händelsetid har delats ut så är den individuella sluttiden en annan. 
 • Bedömd: Här visas status för respektive inlämning; Inte bedömd/Bedömd. En inlämning är bedömd när alla svar har poäng- eller betygsatts
 • Begäran om motivering: Den här kolumnen är synlig när det finns minst en begäran om motivering av resultat
 • Status för motivering: Här visas status för motiveringar för inlämningarna. De olika status är; Inte startad, utkast, klar, skickad respektive läst.
 • Bedömningar: Den här kolumnen listar flödet för tentor/prov i Norge där studenter kan begära omprövning via Inspera. I Sverige sker begäran om omprövning av resultatet på annat sätt. 

För att lägga till/ta bort kolumner, följ instruktionerna under Hantera kolumner

Bed_mnings_versikt_f_r_bed_mare.png

Alternativ per student/elev

Genom att klicka på de tre prickarna längst ut till höger i kolumnen öppnar du de alternativ som finns tillgängliga på student- och elevnivå. Det är också möjligt att högerklicka på raden för att komma åt alternativen. 

Öppna

De tillgängliga alternativen beror till viss del på vilka funktioner som används hos er och på den specifika tentan/provet:

 • Öppna i: 
  • Student- eller elevöversikt
  • Resultatöversikt
  • Bedöm uppgiftssvar
  • Motiveringar översikt (admin)
  • Motivering av resultat
  • Omprövningar översikt (admin)
  • Uppgiftsöversikt
  • Förhandsvisa student- eller elevrapport
 • Visa svar för vald uppgift: Visar studentens/elevens inlämnade svar för den uppgift som visas i den vänstra delen av den övre menyraden
 • Visa inlämning i nytt fönster: Visar den valda studentens/elevens inlämning i student- respektive elevgränssnittet
 • Ladda ner och skriv ut: Ladda ner inlämningen för den valda studenten/eleven. Om du ska ladda ner för att lämna ut en tentamen så rekommenderar vi att du gör det via Resultatöversikt för student.

Resultatöversikt

I den här arbetsytan får du en mer detaljerad översikt för respektive student/elev. I arbetsytan finns tre portleter som beskrivs nedan.

Listan med inlämningar 

Här listas studentens/elevens kod (vid anonym bedömning), totalpoäng och eventuellt föreslaget betyg baserat på gränsvärdena. Används totalpoäng som resultat listas bara kod och poäng. 

Det finns tre standardfilter: Alla studenter/elever, Betyg inte satt och Bedömning ej färdig. Du kan filtrera ytterligare genom att använda filterfunktionen. 

Resultat_bed_mare_inl_mningar.png

Listan med uppgifter

Här ser du en sammanställning av inlämningen för den valda studenten/eleven. Du kan se:

 • Uppgiftens nummer
 • Uppgiftens namn
 • Poängen som studenten/eleven har fått
 • Om uppgiften är besvarad eller inte
 • Om svaret är bedömt eller inte
 • Uppgiftens viktning
 • Uppgiftens maxpoäng

Det finns tre fördefinierade filter: Alla uppgifter, Manuellt bedömda och Besvarade uppgifter.  

Resultat_bed_mare_uppgifter.png

Inlämnat svar

Här ser du den valda uppgiften för studenten/eleven. Det finns möjlighet att markera i svarstexten och att göra kommentarer.

Resultat_bed_mare_uppgiften.png

 

Tips: Du kan justera storleken på panelen genom att dra i linjerna mellan dem. Om namnen på de fördefinierade filtren inte längre ryms, kommer de att listas i en rullgardinsmeny.

Bedöm uppgiftssvar

I den här arbetsytan bedömer och kommenterar du studentens/elevens svar på uppgifterna. I den övre delen av den vänstra panelen hittar du information om den inlämnade uppgiften. 

Bed_mning_student_o_plagiat.png 

 • 0001-KLO / 1: Är studentens/elevens svar på uppgiften (1 i detta fallet) 
 • Uppgift: Här kan du se hur uppgiften presenterades för studenten/eleven. Om det är en automatiskt bedömd uppgift kan du även se de rätta svaren.
 • Bilaga: Om det finns en bilaga uppladdad till inlämningen hittar du den här. En PDF-fil visas direkt på skärmen medan andra filformat får laddas ner och öppnas i lämpligt program. 
 • Plagiatkontroll: Uppgiftstyperna Essä och Filuppladdning kan skickas för textmatchning. Om plagiatkontroll är aktiverad på din tentamen/prov så hittar du rapporten från textmatchningssystemet här. Läs mer om textmatchning i artikeln plagiarism reports. 

Till höger har du redskap för att kommentera i eller göra anteckningar om det inlämnade svaret. Intill hittar du funktion för att sätta poäng/betyg eller markera kriterier och eventuellt nivåer. Om det finns bedömningsvägledning inlagd på uppgiften hittar du den i den nedre, högra delen av fönstret.   

Information_layouten_p__svarsrutan_i_bed_mning.png

Notera: Privata anteckningar - Uppgiften är en anteckningsyta enbart för dig. Kommentarer skrivna här syns inte automatiskt för studenten/eleven men kan läggas till i Motivering.

Navigera mellan studenter/elever och uppgifter

I den nedre menyraden finns alternativ för navigering. Du kan också använda Alt+pil upp/ner för att navigera mellan studenter/elever och Alt+pil höger/vänster för att navigera mellan uppgifterna. Automatisk navigering (längst till vänster) till nästa svar eller student/elev används av bedömare när de sätter poäng.   

Navigering_i_bed_mning.png

Du kan läsa mer om navigering mellan studenter/elever och mellan uppgifter i artikeln Footer.

Om kommentarer och anteckningar

Pratbubblan (1) visar att det finns kommentarer/anteckningar och hur många.  

Kommentarer_i_bed_mning.png

För att se dessa kan du klicka på pilen (2) och expandera kommentarsvyn. Du kan också skriva ut dem genom att klicka på de tre prickarna högst upp till höger och välja Skriv ut kommentarer

Du kan läsa mer om detta i artikeln "Annotations and page notes in Marking 2.0". 

Motivering av resultat

Arbetsytan består av tre listor/paneler:

 • Lista med studenter/elever
 • Listan med uppgifter
 • Yta för motiveringen 

Motivering_av_betyg_bed_mare.png

Du kan skriva in, klistra in, spela in och bifoga återkoppling. Det går även att infoga eventuella privata anteckningar (se exemplet ovan). För mer utförliga instruktioner läs gärna artikeln Grader - Write and send explanations

Uppgiftsöversikt

Den här arbetsytan ger dig en överblick över alla uppgifter på tentan/provet. Här kan du se:

 • Uppgiftens nummer i tentan - notera att det är numret i uppgiftsgruppen
 • Uppgiftstyp
 • Tilldelad till - kräver att funktionen är aktiverad på tentamens- eller provtillfället
 • Standardviktning
 • Anpassad viktning
 • Maxpoäng - en * visar att värdet är ändrat i förhållande till totalpoäng på uppgiften när den sattes upp

Uppgifter_i_bed_mning_admin.png

När du håller markören över de tre prickarna längst till höger för uppgiften hittar du följande alternativ:

 • Redigera viktning - när funktionen är aktiverad på er instans
 • Redigera tilldelning - när funktionen är aktiverad på tentamens- eller provtillfällen
 • Redigera korrekta svar - när funktionen är aktiverad på er instans

Läs mer om funktionerna i:

Förhandsvisa student- eller elevrapport

I den här arbetsytan kan du se resultatöversikten kommer se ut för respektive student/elev. I övre högra hörnet kan du se vad studenten/eleven ser utav rapporten. 

Hjälp och support

I den här arbetsytan hittar du statusuppdatering och information om den nya bedömningsmodulen. Här finns också introduktionsfilmer för bedömare och länk till artikelsamling om den nya bedömningsmodulen. 

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp