Bedömning av tenta/prov - en bedömare

Funktionen är tillgänglig för rollen Bedömare.

I den är artikeln beskriver vi hur du som är ensam bedömare på en tenta/prov kan arbeta för att genomföra bedömningen. 

Artikeln är omfattande men du kan hoppa direkt till det relevanta steget genom att klicka på rubriken i innehållsförteckningen. Innehållet baseras på flödet att bedöma svar på en fråga i taget men det går förstås att bedöma en students/elevs alla svar innan du börjar på nästa.

Innehållsförteckning

Logga in i Inspera Assessment

När du blir inbjuden som bedömare på en tenta/prov får du ett e-postmeddelande om detta. I meddelandet finns en direktlänk som öppnar tentan/provet i modulen Bedömning.

 • Öppna tentan/provet från länken i e-postmeddelandet, eller
 • När du har loggat in går du till modulen Bedömning där du väljer och öppnar den tentan/provet som du ska bedöma från listan
 • Den första arbetsytan du ser när du öppnar tentan/provet är Bedömningsöversikt. Det är här du ska börja.

Få en överblick över inlämningarna

I den övre menyradens vänstra del ser du tentans/provets namn och vilken student/elev och vilken uppgift som du är/var på. Under detta visas ditt namn tillsammans med den/de roll/er som du har på den specifika tentan/provet.

Header_v_nster_Bed_mare.png

Du kan läsa mer om den övre menyraden i artikeln Den övre menyraden i Bedömningsmodulen.

Markera arbetsytan Bedömningsöversikt under Arbetsytor om du inte redan är där. Översikten visar en lista över alla inlämningar på tentan/provet. Listan ger dig en översikt över följande:

 • Flaggad
 • ID
 • Bilaga
 • Ditt betyg
 • Betyg
 • Arbetsflöde
 • Bekräftat betyg
 • Bedömning
 • Totalpoäng
 • Kommitté
 • Bedömningsfrist
Tips: I kolumnen "Ditt betyg" kan du markera ett betyg direkt, om du inte ska poängsätta de individuella svaren för att totalpoängen ska generera ett betyg automatiskt. Om svaren betygssätts sätter du även "Ditt betyg" för att ge ett totalbetyg för studenten/eleven. 

Kort beskrivning av arbetsytan Bedömning

I den här arbetsytan bedömer och kommenterar du studentens/elevens svar på uppgifterna. I den övre delen av den vänstra panelen hittar du information om den inlämnade uppgiften. Den vänstra panelen består av det inlämnade svaret som kan visas med eller utan uppgiftstext och stimuli om sådan har lagts till uppgiften. 

Till höger har du redskap för att kommentera i eller göra anteckningar om det inlämnade svaret. Intill hittar du funktion för att sätta poäng/betyg eller markera kriterier och eventuellt nivåer. Om det finns bedömningsvägledning inlagd på uppgiften hittar du den i den nedre, högra delen av fönstret. 

Du kan läsa en mer detaljerad beskrivning av arbetsytan i artikeln artikeln Beskrivning av arbetsytor för bedömare.

Navigera mellan studenter/elever och uppgifter

I den nedre menyraden finns alternativ för navigering. Du kan också använda Alt+pil upp/ner för att navigera mellan studenter/elever och Alt+pil höger/vänster för att navigera mellan uppgifterna. Automatisk navigering (längst till vänster) till nästa svar eller student/elev används av bedömare när de sätter poäng. 

Navigering_i_bed_mning.png

Du kan läsa mer om navigering mellan studenter/elever och mellan uppgifter i artikeln Footer.

Börja bedömningen

Som vi skrev i ingressen utgår den här artikeln från att en rättar en fråga i taget. Det går förstås alldeles utmärkt att rätta en student/elev i taget. 

 1. Gå till arbetsytan Bedömning. Första gången du öppnar arbetsytan på en tenta/prov öppnas den markerade (i bedömningsöversikten) studentens/elevens svar på första uppgiften
 2. Eventuellt kan du navigera till annan student/elev eller fråga
 3.  Börja med att bedöma svaret på första uppgiften

Manuellt bedömda uppgifter

För den här typen av uppgifter sätter du som bedömare poäng på svaren. Ett svar som ska poängsättas har status, du ser den i det övre högra hörnet, Ej satt.

Manuellt_bed_md_i_bed_mning.png

För att sätta poäng på ett svar:

 • Klicka på pilen i poängrutan och välj värde eller
 • Ställ markören i rutan och skriv in värdet, poäng i decimaltal kan skrivas med punkt (.) eller kommatecken (,)

Po_ng_satt_och_sparat.png

När du har satt poäng på ett svar ändras status för poängsättningen till ”Satt av dig för några sekunder sedan”. Den här tidsangivelsen är dynamisk. Genom att klicka på Återställ kan du nollställa den poäng som du har gett.

Notera: När tentan/provet enbart har manuellt bedömda uppgifter och inga gränsvärden är satta, bedöms svaren utifrån tentans/provets betygsskala och du sätter betyg på svaret genom att välja i rullgardinsmenyn.

Automatiskt poängsatta uppgifter

Uppgifter som du satt upp med korrekta svarsalternativ poängsätts automatiskt när studenten/eleven lämnar in tentan/provet. Dessa frågor är markerade med en blixtikon och har texten "Automatiskt bedömd" i det övre högra hörnet av poängpanelen. 

Automatiskt_bed_md_i_bed_mning.png

Om du skulle önska/behöva gå igenom de automatiskt poängsatta frågorna för att säkerställa att de har fungerat som du tänkt dig, kan du filtrera fram dem i sidfoten genom välja Automatiskt poängsatta. Som bedömare kan du manuellt justera poängsättningen genom att:

 • Klicka på Manuell bedömning
 • Skriv in ny poäng i poängrutan. Poäng i decimaltal kan skrivas med punkt (.) eller kommatecken (,).
 • Klicka på Använd

Obesvarade uppgifter och bifogade filer

Om svarsrutan är tom kan det betyda att studenten/eleven har valt att inte besvara uppgiften. Det kan dock vara så att det finns ett svar bilagt inlämningen. Du kan se inlämningar som har en bilaga alternativt filtrera fram detta i Bedömningsöversikten och även i Bedömning för den aktuella studenten/eleven.

Bilaga_i_bed_mning.png

Bilaga_i_bed_mning_filen.png

När filformatet är PDF så visas den direkt på skärmen medan andra filformat behöver laddas ner för att öppnas i lämpligt program/app.  

För obesvarade uppgifter sätts vanligen poängen noll (0):

 • Klicka på pilen i poängrutan och välj 0 eller
 • Ställ markören i rutan och skriv in 0

Navigera till nästa students/elevs svar

 • Alt + pil ned eller
 • Klicka på nedåtpil intill Alla studenter/elever
 • Upprepa till alla svar för den uppgiften är bedömda

Navigera till nästa uppgift

 • Alt + pil höger eller
 • Klicka på högerpilen intill Alla uppgifter

Du landar nu på den senaste studentens/elevens svar för den här uppgiften. Du kan förstås börja här och sedan navigera "uppåt" i listan med studenter/elever genom att klicka Alt + pil upp eller klicka på uppåtpilen intill Alla studenter. Vill du börja från den första studenten/eleven kan du välja i rutan med ID-nummer, om du har många inlämningar så listas en del av dem, men du kan alltid se den "första" och den "sista".

M_nga_studenter.png

Beräkning av betyg

På de tentor/prov där betygsskala har angetts finns det gränsvärden uppsatta som automatiskt gör att det föreslås ett betyg när en students/elevs alla svar är bedömda. När en students/elevs hela tenta/prov är poängsatt ser du följande pop-up på skärmen:

Betyg_ber_knat.png

Om du återställer poängen på en manuellt bedömd uppgift för en student/elev som föreslagits ett betyg, ser du följande pop-up på skärmen: Betyg_borttaget_po_ngsumma_ej_komplett.png

Information: Om svaren betygssätts istället för att poängsättas så behöver du manuellt sätta ett slutbetyg på studenten/eleven. För att få en överblick över studentens/elevens betyg på respektive svar rekommenderar vi att du går till arbetsytan Resultat. Du ser betyg per uppgift i mittersta panelen och sätter slutbetyg i den vänstra.  

I den övre menyradens högra del ser du en indikator som visar andelen studenter/elever som har fått ett betyg föreslaget eller för vilka totalpoängen är komplett.  

Bed_mning_kan_bekr_ftas.png

När den visar 100% färdig kan du gå vidare och granska resultatet. 

Granska bedömningen

När du har rättat/bedömt alla svar, visar indikatorn i den övre menyradens högra del 100 % färdig. Du kan nu gå till arbetsytan Bedömningsöversikt för att se t ex fördelning av betyg eller identifiera gränsfall. Vill du istället gå igenom en students/elevs inlämning så går du till arbetsytan Resultat

Tips: Om du betygsätter svaren ger arbetsytan Resultat dig en bättre överblick av studentens/elevens bedömda tenta/prov. 

Vad kan jag hitta i arbetsytan Bedömningsöversikt?

Här kan du t ex filtrera fram studenter/elever som ligger på gränsen till ett högre betyg.

 • Klicka på Filter
 • Välj fält Totalpoäng
 • Välj villkor Är mellan (> respektive <)
 • Skriv in värdena runt en betygsgräns

Filtrera_fram_gr_nsfall.png

Tips: Du kan när som helst under bedömningen sätta upp och spara dessa filter, så finns de kvar under bedömningsprocessen.
 • Klicka på plustecknet
 • Ersätt Ny lista med annat listnamn t ex VG-gränsen
 • Klicka på Filter
 • Välj fält Totalpoäng
 • Välj villkor Är mellan (> respektive <)
 • Skriv in värdena runt en betygsgräns

F_rinst_llda_filter.png

För att redigera listnamnet, kopiera listan eller radera den, klicka på pilen till höger om listnamnet. 

Vad kan jag hitta i arbetsytan Resultat?

I den här arbetsytan får du en mer detaljerad översikt för respektive student/elev. I arbetsytan finns tre paneler:

 1. Listan med inlämningar: Här listas studentens/elevens kod (vid anonym bedömning), totalpoäng och eventuellt föreslaget betyg baserat på gränsvärdena. Används totalpoäng som resultat listas bara kod och poäng.

 2. Listan med uppgifter: Här ser du en sammanställning av inlämningen för den valda studenten/eleven.

 3. Inlämnat svar: Här ser du den valda uppgiften för studenten/eleven.

Resultat_alla_portleter.png

När du går igenom listan med inlämningar kan du se i den mittersta panelen om t ex obesvarade uppgifter har blivit poängsatta (vanligen med 0 poäng). Obesvarade uppgifter måste poängsättas för att indikatorn ska nå 100 % färdig. 

Information: När svaren betygssätts visar listan med uppgifter (2) en översikt över betyg per uppgift och du väljer slutbetyg för studenten/eleven i listan med inlämningar (1). 

Bekräfta bedömning

När alla poäng är satta och du har gått igenom gränsfallen är nästa och sista steget att bekräfta bedömningen.

 • Klicka på Bekräfta i den övre menyradens högra del

Bed_mning_kan_bekr_ftas.png

 • Klicka på Bekräfta i den bekräftelseruta som dyker upp

Bekr_ftabekr_ftelse.png

 • Klicka på Stäng i övre högra hörnet 

Tentan/provet är nu låst för uppdatering av poäng/betyg men det går fortsatt att skapa och redigera kommentarer och motivering av betyg.  

För att ladda ner bedömningsprotokoll (innehåller studentens/elevens ID och bekräftat betyg) kan du klicka på Ladda ner bedömningsprotokoll i den övre högra delen av fönstret. 

Bed_mningsprotokoll.png

Privata anteckningar, motivering av betyg och kommentarer

Du kan skriva både privata anteckningar, motiveringar av betyg och kommentarer på inlämningen under hela bedömningen och även efter det att du har bekräftat betygen/poängen. Privata anteckningar är tillgängliga för varje uppgift och de kan antingen fungera som privat anteckningsblock eller så kan du välja att inkludera dem i motiveringen av betyg.

För mer information om motivering av betyg respektive kommentarer, se de här artiklarna:

Grader - Write and send explanations

More information on how to comment on a submission and who can see the comments.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp