En översikt av processen för kommittébaserad bedömning

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

I den här artikeln går vi igenom hur du som admin kan få en översikt av bedömningsprocessen. Förutsättningen är att det är två bedömare i en kommitté som använder arbetsflödet "Individuell bedömning och jämförelse av betyg" och att bägge ska bekräfta bedömningen. Översikten är densamma oavsett antal bedömare och/eller kommittéer. 

Innehållsförteckning

Den övre menyraden

I den övre menyradens högra del kan du se aktuell status för bedömningen. Indikatorn visar andelen studenter/elever som har fått ett betyg föreslaget eller för vilka totalpoängen är komplett. Du kan läsa mer om detta i artikeln om Header for planner.

Få en översikt av bedömningen

Arbetsytan Bedömningsöversikt ger dig just en översikt av bedömningen och hur respektive bedömare ligger till eller hur långt bedömningen har kommit för en specifik student/elev.  

_versikt_av_bed_mningen.png

Det finns två fördefinierade filter för att sortera studenter/elever och dessa är:

 • Alla studenter/elever
 • Betyg inte satt

Bed_mnings_versikt_filter.png

Kolumnen Arbetsflöde innehåller information om hur respektive bedömare ligger till. Värdet är något av följande:

 • Inte startad: Ingen av bedömarna har påbörjat bedömningen 
 • Privat: Bedömning är påbörjad men ännu inte delad 
 • Väntar på att alla delar: En eller flera bedömare har delat sin bedömning men väntar på att resten ska göra detsamma
 • Hantera konflikter: Alla har delat sin bedömning men det finns skillnader i betygsättningen
 • Klar för att bekräfta:  Bedömningen är delad och alla betyg för studenten/eleven är enade. Nästa steg är att bekräfta bedömningen. 
 • Väntar på att alla bekräftar: Åtminstone en bedömare har bekräftat men inte alla 
 • Bekräftad: Alla bedömare, som ska, har bekräftat och bedömningen är färdig

Siffran bakom statusen indikerar hur många bedömare som arbetsflödet berör. Genom att föra muspekaren över kan du se mer information om vilka det gäller. 

Granska resultaten

Arbetsytan Resultat innehåller, i adminvyn, två listor med fler detaljer om respektive inlämning. Den första kolumnen innehåller:

 • ID
 • Totalpoäng
 • Betyg
 • Bekräftat betyg

Resultat_kommitt_.png

Den andra kolumnen innehåller lista med alla uppgifter och huruvida studenten/eleven har besvarat den och om bedömaren har satt poäng på svaret. Det finns tre statusar för bedömning:

 • Bedömd - frågan är poängsatt automatiskt
 • Bedömd (x) - för manuellt bedömda svar, x indikerar hur många bedömare som poängsatt. Du ser vilka genom att hålla markören över. 
 • Inte bedömd

Du markerar i den vänstra kolumnen vilken inlämning du önskar se. 

Resultat_studentsvar.png

Se bedömning av svaren

Arbetsytan Bedömning ger tillgång till studentens/elevens svar, kommentarer och anteckningar och poäng satt per svar. Navigering mellan studenter/elever eller mellan uppgifterna kan göras pilarna i den undre menyraden, läs mer om navigering i artikeln Footer

I den vänstra panelen visas det inlämnade svaret och i menyn ovanför panelen kan du se uppgiftsnummer och ID. För automatisk poängsatta uppgifter visas även de rätta svaren. Till höger i panelen kan du expandera ut verktyg för kommentarer och anteckningar för att ta del av dessa. För att ta del av en students/elevs alla kommentarer klickar du på de tre prickarna i det övre högra hörnet och väljer Skriv ut kommentarer.

Tabben Uppgift visar frågetexten såsom den visades för studenten/eleven. Bilaga aktiveras om det finns någon fil bilagd till inlämningen.  

Bed_mning_admin.png

I panelen till höger visas vilken uppgiftstyp det är och vilket poäng som har satts. För manuellt bedömda uppgifter kommer resultatet visas som Privat fram till dess att bedömningen är delad. 

Bed_mning_admin_po_ng.png

Motiveringar översikt

I den här arbetsytan finns det en översikt över vilka studenter/elever som ska ha motivering av betyg och också vilken status motiveringen har. 

Motivering_status.png

För att läsa mer om motivering av betyg, ta del av artikeln Planner - guide to explanations.

Motivering av betyg

I arbetsytan kan finns följande paneler:

 • Lista med studenter/elever
 • Visning av uppgift/svar
 • Yta för motiveringen 

För att läsa mer om hantering av motiveringar som admin, läs artikeln Planner - guide to explanations

Omprövningar

I arbetsytan listas studenter/elever som har begärt omprövning. För svenska lärosätet och skolor så hanteras omprövningar inte i Inspera utan det sker med egna, lokala processer. Stödet i Inspera kräver en integration till ett system som hanterar omprövningsbegäran. 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp