Beskrivning av arbetsytor för admin

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Den här artikeln beskriver vad du kan göra i de olika arbetsytorna med rollen Admin. 

Tips: Du hittar en översikt om hur en admin kan jobba under pågående bedömning av en tenta/ett prov i artikeln Planner - guide to overall marking overview

Innehållsförteckning

Övre menyraden

Överst i webbfönstret finns den övre menyraden. Dessa menyer är synliga i alla arbetsytor för att underlätta navigering.

I den vänstra delen ser du tentans/provets namn och vilken student/elev och vilken uppgift som du är/var på. Under detta visas ditt namn tillsammans med den/de roll/er som du har på den specifika tentan/provet och om du klickar på Bedömargrupp ser du övriga medlemmar och deras roller på den aktuella tentan/provet. Pilen längst till vänster tar dig till listan av tentamens- eller provtillfällen.

Header_v_nster.png

I den högra delen visas bedömningsstatus, den kan vara en av följande:

 • Aktiv
 • Inte redo för bedömning (inga bedömare tillagda på tentan/provet)
 • Redo för bedömning
 • Bedömning pågår 
 • Bedömning slutförd

Delad bedömning visas när det är minst två bedömare på tentan/provet och att poängen ackumuleras till en totalpoäng. Procentsatsen indikerar andelen studenter/elever som har fått ett betyg föreslagit eller för vilka totalpoängen är komplett.

En flagga i menyn indikerar att det finns information om inlämningar. Det kan vara att student/elev inte har lämnat in eller så kan det finnas student/elev som har möjlighet till återinlämning. Dessa varningar behöver hanteras så att tentan/provet lämnas in korrekt. Under Alternativ hittar du inställningar, nerladdningar och genvägar baserade på din roll.  

Näst längst till höger hittar du information om din profil i Inspera och allra längst till höger finns en händelselogg där du bl a kan se vem som bekräftade bedömningen. 

Header_h_ger.png

Student- eller elevöversikt

Här kommer vi beskriva hur du kan anpassa vilka kolumner som visas, hur du kan sortera på de olika kolumnerna och hur du hittar visningsalternativ per student/elev. 

Hantera kolumner

Du kan anpassa vilka kolumner som visas genom att:

 1. Klicka på Ändra kolumner
  _ndra_kolumner_i_bed_mnings_versikten.png
 2. För att ta bort en kolumn från översikten, klicka på krysset längst till höger för kolumnen
 3. För att lägga till en kolumn, markera kolumnen i den vänstra menyn  

Tips: För att få kolumnerna i önskad ordning, ta först bort alla kolumner och lägg sedan till i den ordning du vill ha kolumnerna.

Beskrivning av kolumnerna

Nedan följer en kortare beskrivning av kolumner som finns tillgängliga. Kolumner markerade med * är de som visas enligt standardinställningen.

 • ID*: Studentens/elevens nummer från t ex Ladok eller uppladdad CSV-fil. Om bedömning inte är anonym bedömt visas studentens/elevens namn. 
 • Bilaga*: Här finns eventuell fil som har laddats upp som en del av studentens/elevens inlämning. Du öppnar filen i ett nytt fönster genom att klicka på namnet. 
 • Kommitté*: Om ni använder kommittéer så listas här vilken kommitté som studenten/eleven tillhör 
 • Arbetsflöde*: Visar var respektive bedömare i kommittén är i bedömningsprocessen. Du håller muspekaren över respektive students/elevs status för att se hur de olika bedömarna ligger till i processen. 
 • Betyg*: Detta är det betyg som föreslås studenten/eleven baserat på gränsvärdena vid delad bedömning. Om ni använder individuell bedömning, så listas respektive bedömares betyg i kolumnen. 
 • Bekräftat betyg*: Den här kolumnen populeras när bedömningen på tentan/provet har bekräftats. Att tentan/provet får status Bedömd har en del konsekvenser bland annat så är det först nu som motiveringar av resultat kan skickas till studenten/eleven.  
 • Plagiat: Den här kolumnen är standardkolumn när textmatchning är aktiverad på tentamens- eller provtillfället. Resultaten från textmatchningen visas från högsta till lägsta. Håll markören över resultaten för att se uppgiftsnummer, uppgiftstypen och studentens/elevens kod. För att öppna rapporten klickar du på resultaten för uppgiften.
  • Resultaten listas fem (5) i taget
  • Klicka på för att utöka
  • Det är inte möjligt att komprimera vyn igen
 • Bedömningsfrist: Här listas om en bedömningsfrist har satts på tentan/provet eller för respektive student/elev  
 • Individuell sluttid*: Här listas sluttiden för studenten/eleven. I de flesta fall är det samma tid som sluttiden för tentan/provet men om t ex händelsetid har delats ut så är den individuella sluttiden en annan. 
 • Totalpoäng: Här visas studentens/elevens ackumulerade poäng vid delad bedömning
 • Bedömd: Här visas status för respektive inlämning; Inte bedömd/Bedömd. En inlämning är bedömd när alla svar har poäng- eller betygsatts
 • Begäran om motivering: Den här kolumnen är synlig när det finns minst en begäran om motivering av resultat
 • Status för motivering: Här visas status för motiveringar för inlämningarna. De olika status är; Inte startad, utkast, klar, skickad respektive läst.
 • Bedömningar: Den här kolumnen listar flödet för tentor/prov i Norge där studenter kan begära omprövning via Inspera. I Sverige sker begäran om omprövning på annat sätt. 

För att lägga till/ta bort kolumner, följ instruktionerna under Hantera kolumner

Alternativ per student/elev

Genom att klicka på de tre prickarna längst ut till höger i kolumnen öppnar du de alternativ som finns tillgängliga på student- och elevnivå. Det är också möjligt att högerklicka på raden för att komma åt alternativen. 

Öppna

De tillgängliga alternativen beror till viss del på vilka funktioner som används hos er och på den specifika tentan/provet:

 • Visa studenten/eleven i: 
  • Student- eller elevöversikt
  • Resultatöversikt
  • Bedöm uppgiftssvar
  • Motiveringar översikt
  • Motivering av resultat
  • Omprövningar översikt
  • Uppgiftsöversikt
  • Förhandsvisa student- eller elevrapport
  • Hjälp och support
  • Redigera arbetsytorna
 • Visa svar för vald uppgift: Visar studentens/elevens inlämnade svar för den uppgift som visas i den vänstra delen av den övre menyraden
 • Visa inlämning i nytt fönster: Visar den valda studentens/elevens inlämning i student- respektive elevgränssnittet
 • Ladda ner och skriv ut: Ladda ner inlämningen för den valda studenten/eleven. Om du ska ladda ner för att lämna ut en tentamen så rekommenderar vi att du gör det via Resultatöversikt för student.
 • Motivering: När hantering av motiveringar är aktiverat på tentamens- eller provtillfället. 
  • Begär motivering: Används när en student/elev har begärt att få sitt betyg/resultat motiverat
  • Avbryt begäran: Används om motivering inte behövs för den aktuella studenten/eleven 

Läs mer om hur ni kan jobba med motivering av betyg/resultat i artikeln guide to explanations for planner. 

Resultatöversikt

I den här arbetsytan får du en mer detaljerad översikt för respektive student/elev. I arbetsytan finns lista med studenter/elever (1) och lista med vald students/elevs uppgiftslista (2). 

Lista_med_studenter_elever.png         _versikt__ver_bed_mda_svar.png

 1. Listan med studenter/elever visar totalpoäng, föreslaget betyg och bekräftat betyg.
  Information: Bedömare kan filtrera fram studenter/elever där antingen betyg inte är satt eller där bedömning inte är klar.
 2. Listan med uppgifter innehåller uppgiftsnummer, uppgiftsnamn, om uppgiften är besvarad/obesvarad, om svaret är bedömt/inte bedömt, poäng, uppgiftens viktning och maxpoäng och uppgiftstyp.
  För admin så finns det två filter uppsatta: manuellt bedömda (döljer automatiskt bedömda uppgifter) och besvarade uppgifter.

För båda listorna kan du söka på fritext och filtrera på parametrar. 

Bedöm uppgiftssvar

I den här arbetsytan kan en admin se bedömning per uppgift för studenten/eleven. 

Ovanför svaret på uppgiften (1) ser du studentens/elevens kod/namn, du kan välja att se enbart frågetexten, eventuell bilaga och eventuell plagiatkontrollrapport. Du kan läsa mer om plagiatkontroll i artikeln plagiarism report

Adminvyn_bed_mning.png             admin_bed_mningsresultat.png

Admin_bed_mningsv_gledning.png

I den högra panelen kan du se poängen (2) som studenten/eleven har fått på den aktuella uppgiften. Du kan också se om uppgiften är tilldelad en bedömare och om uppgiften har viktats om. Längre ned i panelen kan du se bedömningsvägledning (3) om det är tillagt på uppgiften.

Navigera mellan studenter/elever och uppgifter

I den nedre menyraden finns alternativ för navigering. Du kan också använda Alt+pil upp/ner för att navigera mellan studenter/elever och Alt+pil höger/vänster för att navigera mellan uppgifterna. Automatisk navigering (längst till vänster) till nästa svar eller student/elev används av bedömare när de sätter poäng.   

Navigering_i_bed_mning.png

Du kan läsa mer om navigering mellan studenter/elever och mellan uppgifter i artikeln Footer.

Om kommentarer och anteckningar

Pratbubblan (1) visar att det finns kommentarer/anteckningar och hur många.  

Kommentarer_i_bed_mning.png

För att se dessa kan du klicka på pilen (2) och expandera kommentarsvyn. Du kan också skriva ut dem genom att klicka på de tre prickarna högst upp till höger och välja Skriv ut kommentarer

Du kan läsa mer om detta i artikeln "Annotations and page notes in Marking 2.0". 

Motiveringar översikt

Här hittar du en översikt över motiveringar av resultat. Det finns fyra fördefinierade listor som filtrerar fram:

 • Alla studenter/elever: Listar alla studenter/elever och status för motivering; Inte startad, utkast, klar, skickad och läst
 • Motivering begärd: Om alla resultat ska motiveras så har alla status Begärd 
 • Klarmarkerad: Listar alla studenter/elever vars motivering är klarmarkerad av bedömarna
 • Publicerad: Listar alla studenter/elever vars motivering är publicerad

Motiveringar

Du kan läsa mer om motivering av resultat i artikeln Explanation overview. Det finns också en artikel om motiveringar för admin guide to explanations for planner

Motivering av resultat

Arbetsytan består av tre listor/paneler:

 • Lista med studenter/elever
 • Listan med uppgifter
 • Yta för motiveringen 

Omprövningar översikt

Den här arbetsytan används av norska lärosäten som har sin omprövningsprocess i FS (motsvarande Ladok). Du kan läsa mer om omprövningar i artikeln Introduction to appeals (reassessment) in Inspera Assessment.

Uppgiftsöversikt

Den här arbetsytan ger dig en överblick över alla uppgifter på tentan/provet. Här kan du se:

 • Uppgiftens nummer i tentan - notera att det är numret i uppgiftsgruppen
 • Uppgiftstyp
 • Tilldelad till - kräver att funktionen är aktiverad på tentamens- eller provtillfället
 • Standardviktning
 • Anpassad viktning
 • Maxpoäng - en * visar att värdet är ändrat i förhållande till totalpoäng på uppgiften när den sattes upp

Uppgifter_i_bed_mning_admin.png

När du håller markören över de tre prickarna längst till höger för uppgiften hittar du följande alternativ:

 • Redigera viktning - när funktionen är aktiverad på er instans
 • Redigera tilldelning - när funktionen är aktiverad på tentamens- eller provtillfällen
 • Redigera korrekta svar - när funktionen är aktiverad på er instans

Läs mer om funktionerna i:

Förhandsvisa student- eller elevrapport

I den här arbetsytan kan du se resultatöversikten kommer se ut för respektive student/elev. I övre högra hörnet kan du se vad studenten/eleven ser utav rapporten. 

Hjälp och support

I den här arbetsytan hittar du statusuppdatering och information om den nya bedömningsmodulen. Här finns också introduktionsfilmer för bedömare och länk till artikelsamling om den nya bedömningsmodulen. 

Redigera arbetsytorna

Här kan du som admin kontrollera vilka arbetsytor som ska vara synliga för den specifika tentan. Det går också att kontrollera synligheten baserat på kriterier eller tidspunkt.

 

 

 

 

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp