Inställningar - Arbetsflöde för bedömning

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

Inspera erbjuder olika arbetsflöden och funktioner för bedömning av tentor/prov. Dessa inställningar är tillgängliga i inställningarna vid skapandet av en tenta/ett prov, men kan ändras senare. Denna artikel beskriver vilka arbetsflöden för bedömning som är tillgängliga i Inställningarna för en tenta eller ett prov.

Innehållsförteckning

 

Inst_llningar_f_r_arbetsfl_de_f_r_bed_mning.png

Bedömningsalternativ

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den här funktionen ger bedömare/bedömarna möjlighet att bekräfta en students/elevs resultat i taget. I bedömningsöversikten visas Bekräfta bedömning för varje inlämning. Notera att det inte går att bekräfta flera resultat samtidigt och att inlämningar som av olika anledningar inte ska bedömas ändå kan ses av studenten/eleven när tentan publiceras i Efter tentan/provet.  

Inställningar för sambedömning

I Inspera finns stöd för blinded marking och double blinded marking samt för enskilda bedömare, lärarlag och kommittéer. Det är ert rättningsförfarande som styr vilka inställningar ni gör för sambedömning av tentor eller prov.

Beräkning av totala poäng

Den här inställningen styr hur poäng som ges på svaren ska beräknas. 

Individuell bedömning och jämförelse av betyg

Den här funktionen stöttar double blinded marking, vilket innebär att bedömningen är anonym och genomförs gemensamt av en kommitté/flera kommittéer. Arbetsflödet består i att alla bedömare poäng- eller betygsätter alla svar och detta sker individuellt i första steget av bedömningsprocessen. Poäng och/eller betyg är privata för bedömaren tills dess att hen bekräftar sina egna betyg. Då kommer betygen delas med medbedömare och bedömningen görs färdigt gemensamt. 

Kräv samstämmiga poäng

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Att kräva samstämmiga poäng innebär att bedömarna måste enas om bedömningen av svar om poängen skiljer mellan de olika bedömarna i kommittén. Det betyder att alla bedömare måste sätta samma poäng/betyg på svaret. Du kan läsa i artikeln om att kräva samstämmiga betyg hur det fungerar. 

Screenshot_2020-11-18_at_11.00.48.png

Delad bedömning

Den här funktionen stöttar blinded marking, vilket betyder att bedömningen är anonym och att totalpoängen ackumuleras allt eftersom svar poängsätts. Det här innebär att bedömningen inte bekräftas av respektive bedömare utan bekräftandet gäller den slutgiltiga bedömningen. 

Med detta arbetsflöde är alla poäng och betyg delade med medbedömare från start. Och när en bedömare sätter poäng eller betyg kommer detta ersätta det tidigare värdet.

Varning: Om du byter från individuell till delad bedömning (eller tvärtom) efter att bedömarna har börjat bedöma kommer alla manuellt satta poäng och betyg försvinna. Så innan du gör detta, se till att ha laddat ned poäng per fråga för att kunna mata in redan satta poäng igen.
Andra typer av ändringar i arbetsflöde kommer inte återställa poäng/betyg.

Bekräftelse av egna betyg

Den här inställning gäller tentor/prov som bedöms med double blinded marking och hur en bedömare som är med i flera bedömningskommittéer kan bekräfta sin egen bedömning. 

Tillåt egna betyg att bekräftas per bedömningskommitté

Om en bedömare är medlem i mer än en kommitté kommer den här inställningen tillåta bedömaren att bekräfta egen bedömning en kommitté i taget. Det här används när kommittéerna har olika deadlines för att färdigställa bedömningen. 

Kräv att egna betyg bekräftas för alla bedömningskommittéer 

Om en bedömare är medlem i mer än en kommitté och ska bekräfta bedömningen, kommer bedömningen bekräftas för alla dennes kommittéer på en gång, även om poäng/betyg inte är satta i alla kommittéer.

Screenshot_2020-11-18_at_10.47.57.png

Notera att den här inställningen inte stöds i Marking 2.0, och om tentan/provet har aktiverat Marking 2.0 för bedömning kommer detta alternativ automatiskt bli otillgängligt.

Bekräftelse av betyg

Den här inställning gäller alla tentor/prov oavsett om det är blinded marking, double blinded marking eller bara automatiskt bedömda uppgifter. Om det endast är en bedömare på tentan/ provet har denna inställning inte någon påverkan på arbetsflödet.

Alla bedömare bekräftar

Alla bedömare måste bekräfta bedömningen för att ett bekräftat resultat ska genereras och tentan/provet ändrar status till bedömd.

En bedömare bekräftar

När en bedömare har bekräftat bedömningen så gör den det å alla bedömares vägnar, och ett bekräftat resultat genereras och tentan/provet ändrar status till bedömd.

Notera: Om alla bedömare ska bekräfta, säkerställ att de gör detta först när hela bedömningen är klar.

Fördela uppgifter

När den nya bedömningsmodulen är aktiverad och Delad bedömning är vald finns även Fördelning av uppgifter tillgängligt. Fördelning av uppgifter möjliggör så att man kan fördela specifika uppgifter till specifika bedömare. Detta ger en större flexibilitet i hur bedömningen fördelas. Lär mer i artikeln Fördelning av uppgifter för att lära dig mer om den funktionen.
Inst_llning_f_r_f_rdela_uppgifter.png

 

 

 

 

Genomgång av inställningar

Den här presentationen var en del av Inspera Seminar 2020. I den går Jonas igenom inställningarna på en tenta/ett prov i Inspera. Notera inspelningen är på engelska.

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 6 tyckte detta var till hjälp