Inställningar - Efter tentamen/provet

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin.

När du sätter upp en tenta/ett prov i Inspera finns det många inställningar att välja bland för att tillmötesgå era behov. Det här artikeln går igenom funktionerna i Efter tentamen/provet.

Med dessa inställningar styr du vad studenten/eleven ska se efter inlämning och när de ska få tillgång till det.  

Notera för mer information om hur du kan använda Resultatöversikten för att samla återkoppling och poängsättning på ett ställe, läs artikeln Aktivera och anpassa resultatöversikten

Innehållsförteckning

Inst_llningar_f_r_efter_tentamen_prov_utan_resultat_versikten.png

Tillgång till svar efter inlämning

Med de här alternativen hanterar du från när och (om relevant) till när studenten/eleven ska se frågorna och sina svar i Inspera efter tentan/provet.

Tillåt att studenterna/eleverna får tillgång till sina egna svar efter att de lämnat in

Den här funktionen ger studenten/eleven tillgång till uppgifterna och sina svar. När du markerar alternativet så visas ytterligare funktioner för att styra vad studenterna/eleverna ska kunna se.

Tillgänglig från

Med den här funktionen kan du ge tillgång till studentens/elevens egna inlämning från ett visst datum.

Notera: När Tillgänglig från sätts till dagens datum kommer det generera ett felmeddelande för studenter/eleverna som försöker se sitt resultat. Tillgänglig från fungerar enbart efter det att skrivtiden är slut. För att ger direkt tillgång till tentan/provet, vänligen använd Omedelbar tillgång efter inlämning. Vi arbetar på att hitta en mer logisk lösning för tillgänglig från.

Tillgänglig till

Med den här funktionen kan du sätta ett datum från när studenterna/eleverna inte ska kunna se sin inlämning längre. 

Begränsa tillgång till svar till Säker webbläsare

Den här funktionen tillsammans med Omedelbar tillgång efter inlämning ger studenten/eleven möjlighet att direkt efter inlämning se sitt resultat innan de avslutar den säkra webbläsaren. Notera att det bara visas i den aktuella sessionen i den säkra webbläsaren och inte för framtida sessioner. Om de ska kunna se sin inlämning efter det att de har lämnat den säkra webbläsaren behöver detta alternativ avmarkeras. 

Inkludera korrekta svar och resultatsida

Med den här funktionen så visas de rätta svaren för automatiskt bedömda uppgifter och sista sidan i inlämningen sammanfattar vilka uppgifter som besvarats korrekt, delvis korrekt och inkorrekt tillsammans med poäng per fråga. Totalpoäng/Maxpoäng hittas högst upp i vänstra hörnet. 

Notera: för att poängen för manuellt bedömda uppgifter och för automatiskt bedömda uppgifter där poängen justerats manuellt i bedömningen, ska visas på resultatsidan så måste Delad bedömning vara markerat i Arbetsflöde för bedömning. Om flödet är satt till Individuell bedömning och jämförelse av betyg så kommer poängen inte att visas för manuellt bedömda uppgifter eller automatiskt bedömda uppgifter där poängen har justerats manuellt av bedömare. 

Omedelbar tillgång efter inlämning

Den här funktionen gör det möjligt för studenten/eleven att direkt efter inlämning öppna sin inlämning och se svaren och att ladda ned i PDF även om tentans/provets sluttid inte är passerad. Det ger dem inte tillgång att redigera sina inlämnade svar. 

Tillåt studenter att kvittera ut sin egen tentamen

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den här funktionen gör det möjligt för studenten/eleven att permanent radera sin bedömda inlämning när de loggat in i Inspera och går på Arkiv. Information om handlingen på sin första sida:  

Information_om_utkvittering.png

De får även en pop up där de får bekräfta att de förstår att den kommer att raderas. 

Bekr_fta_utkvittering_av_tentamen.png  

Återkoppling

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Den här funktionen gör att fördefinierad återkoppling på frågenivå och/eller per svarsalternativ visas i studentens inlämning. Du kan läsa mer om fördefinierad återkoppling i artikeln Read more about predefined feedback.

Resultatsida (vid inlämning)

Den här funktionen ger studenten/eleven tillgång till resultatsidan direkt vid inlämning. Med den här funktionen kan de bara se resultatsidan fram till det att de loggar ut ur Inspera. Om de ska ha tillgång till frågor, svar, korrekta svar och resultatsida får du markera ovan beskrivna funktioner. 

Notera att du inte kan ändra den här inställningen efter det att första inlämningen har skett.  

Slå på Resultatsida

Resultatet för inlämningen visas omedelbart när studenten/eleven har klickat Lämna in nu. Det som listas är en sammanfattning med kolumner för frågestatus (korrekt/inkorrekt/obesvarad) och uppnådda poäng per fråga för automatiskt bedömda uppgifter. 

Visa endast totalpoäng

Den här funktionen gör att studenten/eleven enbart kan se sin totalpoäng och inte poäng per fråga eller vilka uppgifter som besvarats korrekt eller inte. Totalpoängen visas i det övre, vänstra hörnet direkt efter inlämning. Kolumnerna för frågestatus och poäng per fråga kommer att vara tomma.

Notera att ge tillgång till poäng redan direkt efter inlämning lämpar sig för helt automatiskt bedömda tentor/prov. 

Slutgiltigt resultat

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

När bedömarna har bekräftat bedömningen, kan studenten/eleven logga in i Inspera för att se sitt resultat/betyg på sidan under Arkiv. Det går inte ut någon notifiering om att resultatet finns tillgängligt. 

Dela kommentarer med studenten/eleven

Den här funktionen publicerar de kommentarer och anteckningar som bedömaren/bedömarna har gjort. När Delad med student/elev är markerad kan studenter/elever på en tenta/prov med status Bedömd läsa kommentarer och anteckningar. 

Om alternativet är markerat men tillgång till frågor och svar inte har markerats, kommer studenten/eleven att ges tillgång till svar som har kommentarer/anteckningar. Det betyder att du kan ge tillgång till bara de svaren men inte resten av tentan/provet.

Studenten/eleven når kommentarerna via en länk på sidan med tentans/provets information.

Du kan läsa mer om att ge återkoppling via kommentarer och anteckningar i artikeln Marking 2.0

Tillåt bedömare att skriva kommenterar till varandra 

Funktionen öppnar ytterligare en kanal för att publicera kommentarer. Dessa är då endast synliga för medarbetare på tentan/provet men inte studenterna. Är det en kommentar/anteckning som ska göras synlig för studenten/eleven får den flyttas till den kanalen. 

 

 

Genomgång av inställningar

Den här presentationen var en del av Inspera Seminar 2020. I den går Jonas igenom inställningarna på en tenta/ett prov i Inspera. Notera inspelningen är på engelska.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 9 tyckte detta var till hjälp