Arbetsflöde för bedömning - Kräv att poäng stämmer överens

Funktionen är tillgänglig för Admin och Bedömare.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Vid tentor/prov som bedöms genom double blinded marking, så finns det en funktion som gör att bedömare måste enas om poäng per svar innan bedömningen kan bekräftas. 

Innehållsförteckning

Översikt över funktionen

I kommittéer med fler än en bedömare är det en möjlighet att bedömare sätter olika poäng på samma svar för en eller flera studenter/elever. Funktionen att kräva att alla poäng stämmer överens gör att Inspera markerar när detta händer och tvingar bedömare att enas om samma poäng för att kunna slutföra bedömningen. 

För att aktivera funktionen på den aktuella tentan/provet:

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna tentan/provet
 3. Under Arbetsflöde för bedömning markera Kräv att poäng stämmer överens

Kräv att poängen stämmer överens.png

Notera: Den här funktionen kan aktiveras fram till det att bedömningen startar. Efter det går det inte att aktivera funktionen.

Hur hittar bedömare konflikter i poängsättning?

Med den här funktionen aktiverad på tentan/provet räcker det som beskrivet inte att betygen överensstämmer mellan bedömarna i en kommitté, utan även poängen måste vara densamma för alla bedömare på alla svar. 

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna tentan/provet i den gamla bedömningsmodulen
 3. Klicka på Öppna slutgiltig bedömning
 4. Klicka på den student/elev som du vill hitta konflikt/er för
  Kommittéer hantera konflikter.png
 5. I listan med inlämnade svar markeras de för vilka poängen skiljer sig mellan bedömarna. Du kan även se antalet svar där det finns motstridiga bedömningar i övre högra hörnet.
  kommittéer en students konflikter.png

Hur hanterar bedömare konflikter i poängsättningen?

När bedömningskommittéen har enats om poäng för de svar där bedömningen har skilt sig åt behöver respektive bedömare säkerställa att hen uppdaterar sin bedömning för att sätta den överenskomna poängen.

Notera: Det är inte möjligt att sätta en högre poäng än den som definierats av författaren till uppgiften.

 1.  Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna tentan/provet i den gamla bedömningsmodulen
 3. Klicka på Öppna slutgiltig bedömning
 4. Klicka på den student/elev som du vill justera poäng för
  Kommittéer hantera konflikter.png
 5. Öppna det svar där poängen ska justeras
 6. Ange poängen

Bekräfta slutgiltig bedömning

När alla poäng och betyg är överensstämmande kan bedömningen markeras som slutförd. 

Kommittéer Bekräfta.png

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
3 av 5 tyckte detta var till hjälp