Student- eller Elevöversikt i bedömning

Den här funktionen är tillgänglig för rollerna Admin och Bedömare.

Med den här översikten kan du se detaljer om bedömningen av inlämnade tentor/prov. Det visar vilka studenter/elever vars svar ska bedömas, ackumulerad totalpoäng och vilken betyg som du satt, genererats via gränsvärden och som bekräftats. 

Innehållsförteckning

Kolumnerna i översikten

Slutgiltig_bed_mning.png

Student- eller Elev ID

I den här kolumnen hittar du anonymkod för studenten/eleven. Listan sorteras utifrån den här kolumnen.

Kommitté

I den här kolumnen listas namnet på kommittéen som bedömer studentens/elevens svar. Om kommittéer inte används är kolumnen tom.

Poäng 

I den här kolumnen visas studentens/elevens ackumulerade poäng. 

Notera: Även om tentan/provet är uppsatt utan gränsvärden så att svaren betygsätts så kommer den här kolumnen innehålla ett värde. Detta beror på att ett betyg i bakgrunden innehåller ett numeriskt värde på samma sätt som poäng.

Ditt betyg

Den här kolumnen är främst för när bedömning sker i kommittéer och varje bedömare bedömer samtliga svar. Då visas det betyg som du har satt eller som din totalpoäng har genererat. Om ni bedömer med delad bedömning så visas betyget utifrån de gränsvärden som satts på tentan/provet.

Betyg

Den här kolumnen listar alla bedömares betyg när bedömning sker i kommittéer. Om betyg saknas från en bedömare indikeras det med "-" och betygen skiljs åt med "/". Om ni bedömer med delad bedömning så visas samma betyg som i kolumnen "Ditt betyg".

Slutligt betyg

I den här kolumnen visas slutligt betyg d v s det betyg som bekräftats genom bekräftat slutgiltig bedömning.

Tidsfrist för bedömning

Om det finns en tidsfrist för bedömning tillagd för studenten/eleven så visas den här. 

Grupp

Om tentan/provet är uppsatt som en gruppinlämning finns det ytterligare en kolumn i översikten.

Som du ser, är inte detta fallet i vår bild. 

Översikten i bedömningsflödet

När sluttiden är uppnådd för tentan/provet kan du se inlämningarna från studenterna/eleverna i översikten. 

Betygs_tt_dina_kandidater.png

 

Allteftersom bedömningen fortskrider kommer kolumnen för poäng och betyg att populeras. Om det är många inlämningar kan man med fördel använda Filter image-1.png i det övre högra hörnet för att ta fram de studenter/elever som ännu inte erhållit ett betyg. 

Slutgiltig bedömning för kommittéer - få en översikt över avvikande betygsättning

När bedömare har delat sina betyg med medbedömare inleds slutgiltig bedömning. Det är då lätt att se om och vilka avvikande betygsättningar som finns. Ditt/dina betyg listas med fet stil i kolumnen Betyg

Texten i rött anger hur många studenter/elever där det finns avvikande betygsättning. Dessa är även markerade i gult i översikten.

Kommitt_er_Slutgiltig_bed_mning.png

Bedömning bekräftad

När antingen alla kommittéens bedömare har enats om och bekräftat samtliga betyg eller den delade bedömningen är bekräftad, populeras Slutligt betyg

Student_versikt_BED_MD.png

 

Admins vy

En admin på tentan/provet kan se samma student- elevöversikt med samma information. För att komma till översikten:

  1. Gå till modulen Bedömning
  2. Öppna den aktuella tentan /provet
  3. Expandera Detaljer
  4. Klicka på Öppna (x)

student_versikt_som_admin.png

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
4 av 6 tyckte detta var till hjälp