Designinställningar i en uppgiftsgrupp

Funktionen är tillgänglig för rollen Författare och Admin.

Att göra designinställningar påverkar hur studenten/eleven ser sin tenta/prov i Inspera. Det finns inställningar som hanterar t ex vändbladstentor och aktiverar flaggning av uppgifter för studenten/eleven. 

Innehållsförteckning

Vem kan göra designinställningar?

Författaren av uppgiftsgruppen har möjlighet att göra designinställningar som en del av skapandet av tentamens- eller provinnehållet. När uppgiftsgruppen sedan läggs på ett tentamens- eller provtillfälle kan admin antingen applicera dessa inställningar eller justera dem. Hur ni jobbar beror på era rutiner och att ha två roller som kan justera minskar risken att det blir fel t ex att det sätts upp som vändbladstest och studenterna/eleverna kan inte navigera fritt.

Var gör jag designinställningar?

För författaren så hittas designläget i den nedre menyraden i Uppgiftsgruppen i modulen Tentamens- eller provinnehåll.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provinnehåll
 2. Välj Uppgiftsgrupper
 3. Öppna den aktuella uppgiftsgruppen
 4. I nedre menyn, klicka på Design

Design_i_f_rfattarverktyget.png

För admin så hittas designläget i den nedre menyraden i modulen Tentamens- eller provtillfällen.

 1. Gå till modulen Tentamens- eller Provtillfällen
 2. Öppna det aktuella tillfället
 3. I nedre menyn, klicka på Design

Design_i_tentamens_el_provtillf_llet.png

Beskrivning av designinställningar

I designläget så visas uppgiftsgruppen såsom den kommer att presenteras för studenten/eleven i den stora, vänstra rutan. I den övre delen av panelen till höger kan du se information om uppgiftsgruppen; av vem och när den senast blev uppdaterad, hur många frågor den innehåller och totalpoäng. Om det som i exemplet nedan finns Slumpa på nytt så finns det en eller flera sektioner som har någon form av slump eller val av uppgifter.

Tips: Du kan även klicka på "ögat" i den högra delen av den övre menyraden för att öppna tentamens- eller provinnehållet i en ny flik.

_versikt_designinst_llningar.png

Alternativ

Här beskriver vi de alternativ som finns för att designa hur uppgiftsgruppen visas för studenten/eleven. De flesta alternativ är funktioner som syftar till att förtydliga och hjälpa dem i navigeringen i tentan/provet. När du markerar alternativ så uppdateras vyn till vänster för att du ska se vilken effekt alternativet har. 

Hämta författarens inställningar

När den här länken finns tillgänglig har författaren av uppgiftsgruppen gjort inställningar. Klicka på länken för att uppdatera till dessa inställningar.

Numreringsmetod

Det här styr hur navigeringsfältet kommer att se ut.

 • Test sekventiell (1, 2, 3...)
  Den här numreringen lämpar sig till uppgiftsgrupper som bara innehåller en sektion (indelning av uppgifter). Men den fungerar förstås också om uppgiftsgruppen har sektioner. Studenten/eleven navigerar genom att klicka på uppgiftsnumret.

Navigeringsf_ltet_sekventiellt.png

 • Sektion alfanumerisk (1a, 1b, 2a, 2b, 2c...)
  Den här numreringen lämpar sig till uppgiftsgruppen där uppgifterna är indelade i sektioner. Uppgifterna i respektive sektion numreras till a, b , c etcetera. Dessa visas i navigationsfältet och för den valda sektionen så visas de uppgifter som ingår. För övriga sektioner så visas x av y, vilket är hur många som är besvarade av de ingående uppgifterna. 

Navigeringsf_ltet_alfanumeriskt.png

 • Sektion numerisk (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3...)
  Den här numreringen lämpar sig till uppgiftsgruppen där uppgifterna är indelade i sektioner. Uppgifterna i respektive sektion numreras 1, 2, 3 etcetera. Dessa visas i navigationsfältet och för den valda sektionen så visas de uppgifter som ingår. För övriga sektioner så visas x av y, vilket är hur många som är besvarade av de ingående uppgifterna. 

Navigeringsf_ltet_sektion_numeriskt.png

Inställningar

Alternativ_f_r_design__2_.png

Göm navigationsfältet

Den här funktionen gömmer navigationsfältet i den nedre delen av studentens/elevens gränssnitt. Det går dock fortsatt att navigera mellan frågor genom att använda navigationsknapparna och/eller innehållsförteckningen om den är aktiverad.

Inaktivera navigationsknappen "tillbaka"

För att förhindra att studenten/eleven går tillbaka till föregående uppgift. Den här funktionen bör användas tillsammans med Göm navigationsfältet för annars kan föregående fråga nås via detta. Det går fortsatt bra att ha en innehållsförteckning för länkarna görs inaktiva.

Visa innehållsförteckning

Listar de uppgifter som tentan/provet består av. Som standard visas uppgiftsnummer (Inspera numrerar uppgifterna automatiskt), uppgiftstiteln och uppgifstyp. Innehållsförteckningen visas som första sida när tentan/provet öppnas och finns även tillagd i navigationsfältet, längst till vänster.

Dölj uppgiftstitlar

Beroende på författarnas namnkonvention vad gäller uppgifter kan det finnas behov att dölja uppgiftstitlar för studenterna/eleverna. Den här funktionen gör att namnen på uppgifterna döljs både på respektive uppgift och i innehållsförteckningen om en sådan har aktiverats.

Visa sektioner i innehållsförteckningen: Om uppgiftsgruppen består av flera, namngivna sektioner kan du välja att visa dessa i innehållsförteckningen för att ge studenterna/eleverna en uppfattning om hur tentan/provet är upplagt.

Slå på flaggning: Den här funktionen ger studenterna/eleverna möjlighet att flagga upp uppgifter som de vill granska ytterligare innan de lämnar in. Detta görs genom en klickbar flagga i den övre, högra delen av uppgiften. Flaggan syns på uppgiften, ovanför numreringen i navigationsfältet och uppflaggade uppgifter listas i innehållsförteckningen. Flaggorna syns inte för bedömare av tentan/provet.

Aktivera anteckningar (Beta)

Den här funktionen ger studenter/elever möjlighet att markera text och göra egna noteringar. I artikeln Notes finns beskrivet hur studenten/eleven kan markera text och göra anteckningar under pågående tenta/prov.

Den här funktionen är inte standard och kräver aktivering. Kontakta Service Desk för mer information.

Visa totalpoäng per uppgiftsdel

Den här funktionen visar respektive uppgifts totalpoäng, dels på uppgiften och dels i innehållsförteckningen.

Visa vägledning för interaktion

Den här funktionen visar en hjälpfunktion i uppgiften för tangentbordsnavigering.

Visa framstegsindikator

Den här funktionen aktiverar en indikator för att visa hur långt studenten/eleven har kommit i tentan/provet. Den kan vara användbar om navigationsfältet är dolt som t ex vid vändbladstentor. 

Visa varning vid navigering från sida med ofullständiga svar

Den här funktionen aktiverar en varning om studenten/eleven navigerar till nästkommande uppgift utan att ha besvarat den nuvarande. Den kan vara användbar om navigationsfältet är dolt och navigationsknappen "tillbaka" är inaktiverad som t ex vid vändbladstentor. 

Visa_varning_vid_navigering_fr_n_sida_med_ofullst_ndiga_svar.png

Notera: Denna funktion fungerar inte med Chromebooks och inte heller med uppgiftstypen Uppgiftstyp - Kompilering.

Markera nästa-knappen när uppgiften är besvarad

Den här funktionen gör att nästaknappen är i gråskala fram till det att studenten/eleven markerar ett svar eller det sparas (efter 15 sekunder) på t ex en essäfråga. Då skakar knappen till och aktiveras (i blått). Detta kan vara användbart vid tentor/prov med enbart flervalsfrågor så att studenten/eleven görs uppmärksam på att de kan gå till nästa uppgift. Det går att navigera vidare utan att ha svarat på frågan och utan att knappen aktiverats.

Enheter

Här kan du se hur uppgiftsgruppen kommer att presenteras beroende på vad studenten/eleven har för enhet; dator, surfplatta eller smartphone.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
9 av 14 tyckte detta var till hjälp