Kolumner i Monitor

Funktionen är tillgänglig för rollen Admin, Platsansvarig, Tenta- eller provvakt och Bedömare.

Modulen Monitor ger dig information om studentens/elevens kommande, pågående och avslutade tenta/prov. Beroende på tentans/provets status och din roll kan du utföra olika aktiviteter. 

Innehållsförteckning

Beskrivning av kolumnerna

I listan nedan hittar du en beskrivning av alla kolumner som finns i modulen Monitor. Notera att vilka du kan se i systemet beror på vilken roll du har och från vilken modul du öppnar monitorering.

Kolumn Beskrivning
1:a kolumnen (namnlös)

Listar status på inlämning:

 • Varningstriangel - studentens/elevens dator har någon gång under pågående tenta/prov tappat internetåtkomst
ID För anonyma tentor/prov så listas studentens/elevens kod och för icke-anonyma tentor/prov så listas studentens/elevens namn
Senast aktiv Listar när studenten/eleven senast var inloggad i Inspera
Status Listar studentens/elevens status. Du kan läsa mer om status i modulen Monitor i artikeln Studentens/elevens status i Monitor
Varningar

Listar varningar om att det kan vara problem med studentens/ elevens dator på den aktuella tentan/provet. Visas enbart för tentor/prov som varar max 24 timmar.

 • Nätverksfel
 • Offline
 • Ny inloggning med säker webbläsare
Använda minuter Antalet minuter som passerat sedan studenten/eleven startade tentan/provet. 
Minuter kvar Listar hur många minuter studenten/eleven har kvar att skriva. Uppdateras baserat på planerad extratid, händelsetid och individuell sluttid.
Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.
 
Examinationstyp

Listar om det är:

 • Öppen
 • Säker webbläsare
Tentamen/Prov Namnet på tentan/provet
Starttid Listar startdatum och starttid
Svar sparat i molnet Datum och klockslag för när svar senast sparades i molnet
Admin Listar den admin som har skapat tentan/provet
Bedömningsform Information från externt system (kräver att integration skickar värden)
Begäran om motivering Listar om student/elev har begärt/inte begärt motivering på tentor/prov där Motivering av betyg är aktiverat. Läs mer i artikeln Inställningar - Motivering av betyg
Betyg överförd Listas som På ifall bekräftat betyg har skickats till externt system och Inaktiverad om det inte har det
Byggnad Listar byggnad som har lagts på studentens/elevens placering
Deadline bedömning Listar datum och klockslag för tidsfrist för bedömning om det kommer från ett externt system
Extratid Listar tillagd planerad extratid för studenten/eleven (i minuter)
Flaggad inlämning Visar när tenta- eller provvakt har flaggat upp en student/elev
Gruppnamn Listar gruppnamn vid gruppinlämning
Händelsetid Listar tillagd händelsetid för studenten/eleven (i minuter)
ID-kontroll

Listar status på ID-kontroll för studenten/eleven. Status kan vara:

 • Ej bekräftad
 • Avvisat
 • ID bekräftad
Individuell sluttid Listar den individuella sluttiden för studenten/eleven om en sådan har satts
Individuell starttid Listar den individuella starttiden för studenten/eleven om en sådan har satts.

Notera: Den individuella starttiden ska vara inom tentans/provets normala start- och sluttider.

Inlämning

Listar om inlämningen fortsatt finns tillgänglig eller om den har kvitterats ut av student/elev eller har gallrats. Om inlämningen är borttagen visas även tidpunkt för när detta gjordes. Kolumnen är endast tillgänglig om:

 • Studenter/elever tillåts kvittera ut (radera) sin egen inlämning eller
 • Automatisk gallring är aktiverad
Information: Dessa funktioner kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.
Kommitté Listar namnet på den kommitté som inlämningen har tilldelats
Närvaro

Listar närvarostatus för studenten/eleven. Status kan vara:

 • Ej satt
 • Närvarande
 • Frånvarande
Organisationsenhet

Listar den organisationsenhet som tentan/provet har tilldelats

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.
Pågående bedömning

Listar om det är ordinarie bedömningsomgång eller om det är en "ombedömningsomgång". Det senare används främst på norska lärosäten och då genom en integration till FS. 

Ritningar

Kolumnen finns tillgänglig när Scantron är aktiverat. Läs mer i dessa artiklar om Inspera Scan 1.0 och 2.0

Rum

Listar vilket rum studenten/eleven befinner sig i

Slutdatum för restriktion för publicering

Listar datum när inlämning ska publiceras, används för hantering av uppsatser och via API till annat system. Läs gärna artikeln om Publishing restrictions.

Sluttid

Listar slutdatum och sluttid

Status motivering

Listar status för motivering av betyg. Kolumnen kan filtreras på värdena:

 • Ej skapad
 • Förslag
 • Läst
 • Redo
 • Skickat
Status tentamen/provet

Listar status på tentan/provet. Kolumnen kan filtreras på värdena:

 • Aktiv
 • Avslutad
 • Bedömd
 • Bedömning pågår
 • Schemalagd
 • Skapad
Stavningskontroll

Listar om studenten/eleven har stavningskontroll på essäfrågor aktiverad eller inte

Student/eleven slutade

Listar tidspunkten för när studenten/eleven avslutade tentan/provet

Student startade

Listar tidspunkten för när studenten/eleven påbörjade tentan/provet

Timeframe code

Information från externt system, kräver integration

Typ av autentisering

Listar autentiseringstyp. Kan vara t ex Feide, Google, MSADFS eller LadokID.

Uppgiftsgrupp

Listar uppgiftsgruppen som studenten/eleven arbetar med

Verifiering av bedömning

 

Återinlämning

Listar om studenten/eleven har rätt till återinlämning eller inte

 

 

 

 

 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp