Funktionen är tillgänglig för rollen Författare.

Den här artikeln syftar till att förklara avancerad poängsättning på automatiskt poängsatta uppgifter.

Innehållsförteckning

Vad är avancerad poängsättning?

Regler för avancerad poängsättning kan appliceras för:

 • Poäng per korrekt svar (ingår även i standardpoängsättningen)
 • Poäng per fel svar (ingår även i standardpoängsättningen)
 • Poäng för obesvarad uppgift
 • Poäng för alla korrekta 
 • Minimum poäng

Poäng per korrekt svar, poäng per fel svar och poäng för obesvarad uppgift måste alla ha ett värde definierat. Poäng för alla korrekta och Minimum poäng ska inte ha ett värde definierat om de ska ingå i regeln för poängsättning. 

Tips: Besvara alltid automatiskt poängsatta uppgifter i förhandsgranskningen för att säkerställa att poäng delas ut som du hade tänkt dig. Var speciellt noga med att testa poänggränser för interaktionselement om dessa används, annars ska de vara tomma.
Notera: Skulle något gå fel i poängsättningen och det upptäcks efter genomförd tenta/prov måste poängsättning ske manuellt, eventuellt genom att vikta om uppgiftens poäng och sedan manuellt sätta poäng för alla studenter/elever.

Avancerad poängsättning med flera interaktionselement

I de fall som du har lagt in flera interaktionselement i samma uppgift så fungerar automatisk poängsättning lite olika för hela uppgiften och respektive interaktionselement.

Avancerad_po_ngs_ttning.png

Poängsättning per interaktionselement

 • Poäng per korrekt svar
 • Poäng per fel svar

Poängen som är satta här är grunden för rättande av automatiskt poängsatta uppgifter. Undantag till detta går att göra genom att antingen använda Poäng per alternativ eller att sätta en övre respektive nedre gräns för respektive interaktionselement.

Poängsättning per uppgift

 • Poäng för obesvarad uppgift - inget interaktionselement är besvarat
  • Standardvärdet är 0 och fältet kan inte lämnas tomt
  • Det här är poängen som tilldelas när inget svar har angivits på uppgiften
  • Om en delfråga är besvarad men ett eller flera interaktionselement är obesvarade kommer det/de räknas som fel svar
  • Undantag till detta är uppgiftstypen flersvar. För dessa gäller att om ett interaktionselement är besvarat så kommer obesvarade interaktionselement att bli poängsatta som obesvarade.
 • Poäng för alla korrekta
  • Standardinställning är att fältet är tomt och det krävs inget värde för att spara uppgiften. När fältet lämnas tomt är poäng för alla korrekta detsamma som totalpoängen på uppgiften.
  • Detta är poängen som ges när alla interaktionselement är korrekt besvarade
  • Dessa är inte s.k. bonuspoäng - d v s de ges inte tillsammans med totalpoängen på uppgiften. Om denna poäng sätts till ett lägre värde än totalpoängen på uppgiften riskerar en student/elev som har alla rätt på frågan att få lägre poäng än en med ett/flera fel. 
 • Minimum poäng
  • Standardinställning är att fältet är tomt och det kräver inget värde
  • När minimipoäng sätts till noll (0) kan uppgiften inte ge negativ totalpoäng på uppgiften
  • Om inget värde sätts, blir den lägsta poängen utifrån det som definierats per interaktionselement
Information: När noll (0) anges i ett fält är detta ett värde medan att lämna blankt är anses vara ett icke-värde. Så har du testat t ex poäng för alla korrekta med ett värde men vill återgå till standardpoängsättning ska du radera värdet i fältet. 

Nedre och övre poänggräns per interaktionselement 

Ingående interaktionselement kan ytterligare begränsas vad gäller totalpoäng. Detta hanteras under Alternativ på interaktionselementet. När du anger värden här kommer detta åsidosätta poäng per korrekt respektive fel svar. 

Klicka på interaktionselementet för att öppna Alternativ i högermenyn.

Övre poänggräns

Den här används om du vill ge fler/färre poäng för just detta interaktionselement än standardpoängsättning för poäng per korrekt svar. Det blir alltså ett sätt att vikta just den delfrågan.

Exempel:
En uppgift består av fyra (4) interaktionselement, alla med ett rätt svar vardera. Poäng per korrekt svar är satt till två (2) så totalpoäng på uppgiften är åtta (8) poäng. Om övre poänggräns sätts till 1.5 för ett av interaktionselementen så blir den nya totalpoängen istället 7,5 poäng.

Nedre poänggräns

Den här används om du vill ge fler/färre poäng just för detta interaktionselement än standardpoängsättning för poäng per fel svar. Om poäng per fel svar på uppgiften är satt till minuspoäng och nedre poänggräns är satt till 0 kommer inga minuspoäng ges på den delfrågan. Detta kan vara användbart i de fall du vill minska effekten av ett felaktigt svar.

Notera: Om du har satt ett värde för minimum poäng på uppgiften så kommer detta åsidosätta de nedre poänggränserna om summan av dessa är lägre än värdet för minimum poäng för uppgiften. 

Exempel på poängsättning när en flersvarsuppgift har två interaktionselement med vardera två rätta respektive två felaktiga svar:

Poäng per korrekt svar: 2
Poäng per fel svar: -2
Nedre poänggräns på interaktionselement: -3

 • Studenten/eleven får alla rätt på interaktionselement 1 och alla fel på interaktionselement 2:
  4 poäng tilldelas för interaktionselement 1 och -4 för interaktionselement 2.

  Resultatet utan nedre poänggräns på interaktionselementet skulle då bli 0 poäng av 8 möjliga.
 • Studenten/eleven får alla rätt på interaktionselement 1 och alla fel på interaktionselement 2:
  4 poäng tilldelas för interaktionselement 1 och -4 för interaktionselement 2.

  Resultatet med nedre poänggräns på interaktionselementet på -3 på bägge interaktionselementen skulle då bli 1 poäng av 8 möjliga.
 • Studenten/eleven får alla fel så skulle resultatet bli -6 poäng av 8 möjliga tack vare den nedre poänggränsen. Skulle denna tas bort, skulle resultatet istället bli -8 poäng av 8 möjliga.

Skulle Minimum poäng på uppgiften ha ett värde inmatat kan detta påverka resultatet i våra två exempel. Så om detta skulle vara satt till -4 skulle studenten/eleven få resultaten:

 • 0
 • 1
 • -4

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
10 av 34 tyckte detta var till hjälp