Återanvändbara kriterier

Funktionen är tillgänglig för Admin och Bedömare.

Information: Den här funktionen kräver aktivering. Kontakta Inspera Service Desk för att aktivera.

Återanvändbara kriterier låter bedömare och admins, efter det att en tenta/prov har avslutats, definiera poängsättande kriterier och/eller kommentarer. Dessa skapas per uppgift och kan användas för alla studenters/elevers svar på denna. Dock kan maxgränsen för uppgiften inte överskridas. Både admin och bedömare kan skapa återanvändbara kriterier och kommentarer men det är bara bedömaren som kan använda dem i bedömningen. 

Innehållsförteckning

Introduktion

Det finns två (2) typer av återanvändbara kriterier. 

 • Poäng med kommentar:  Den här typen kombinerar poängsättning och kommentar. När den används läggs poängen till studentens/elevens poäng på uppgiften men det kan aldrig bli mer än maxpoäng på uppgiften. 
 • Bara kommentar: Kan med fördel användas för att snabbare ge samma återkoppling till många studenter/elever. 
Notera: För att kunna använda funktionen krävs att gränsvärden används på tentan/provet. 

Hur skapa återanvändbara kriterier?

Bibliotek

Återanvändbara kriterier i form av enbart kommentarer kan skapas så att de bara är tillgängliga för dig i ett personligt bibliotek eller så kan de göras tillgängliga för alla bedömare med tillgång till den uppgiften i ett gemensamt bibliotek. Oavsett så görs de alltid synliga för studenten/eleven när resultatet publiceras. 

För återanvändbara kriterier med poängsättning och eventuell kommentar så läggs de alltid i det gemensamma biblioteket.

 • Personligt bibliotek: Här kan du lägga kommentarer för att återanvända för flera studenter/elever. Dessa är då bara tillgängliga för dig under bedömningen.

 • Gemensamt bibliotek: Här kan du skapa kriterier med poäng och eventuellt kommentarer för att alla bedömare på den uppgiften ska kunna använda. 

Både det privata och det gemensamma biblioteket är unika för respektive uppgift. Det går inte att föra över till annan uppgift eller annan tenta/prov med samma uppgift. Om behovet av kriterier eller kommentarer är samma för uppgiften kan du överväga att lägga in fördefinierad återkoppling redan på uppgiften. 

V_lj_bibliotek.png

Den här instruktionen går igenom hur du sätter upp ett kriterium med poängsättning. 

 • Gå till modulen Bedömning
 • Öppna den aktuella tentan/provet
 • Gå till arbetsytan Bedömning
 • Navigera till den uppgift som du ska skapa kriterier för
 • Expandera Kriterier
 • Klicka på Lägg till
 • Välj Gemensamt bibliotek/Poäng med kommentar
 • Skriv in din kommentar
 • Skriv in poäng eller klicka fram till värdet med pilarna
 • Tryck Enter för att spara

po_ngkriterie_med_kommentar.png

Använd återanvändbara kriterier

När du sätter upp återanvändbara kriterier så är de som standard inte applicerade på den studentens/elevens svar där du skapar dem. Så för att använda kriterier gör du så här:

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna den aktuella tentan/provet
 3. Gå till arbetsytan Bedömning
 4. Navigera till den student/elev och den uppgift som du ska använda kriterier på
 5. Klicka för den/de som du vill använda

Anv_nd_kriterier.png

Redigera / radera ett återanvändbart kriterium

Ett kriterium går att redigera (eller radera) endast om det inte har använts på något svar.

 1. Klicka på de tre (3) prickarna till höger om kriteriet
 2. Klicka på Ändra eller Ta bort

Redigera_eller_radera_kriterie.png

Flytta återanvändbar kommentar mellan individuellt och gemensamt bibliotek

Om det skulle behövas kan du flytta återanvändbara kommentarer mellan det individuella och det gemensamma biblioteket. 

 1. Klicka på de tre (3) prickarna till höger om kriteriet
 2. Klicka på Flytta till bibliotek Common/Personal

Du kan kontrollera vilka kriterier som ligger i vilket bibliotek genom att klicka på pilen bredvid "2 bibliotek". Välj det bibliotek som du vill kolla. 

V_lja_bibliotek.png

Hantera kriterierna

Dölj omarkerade

När du klickar på Dölj omarkerade så visas bara de kriterier som markerats för den aktuella studenten/eleven. 

po_ngkriterie_med_kommentar.pngVisa_alla.png

Återställ

Knappen Återställ rensar alla valda kriterier för den aktuella studenten/eleven. 

_terst_lla_kriterier.png

Återanvändbara kriterier vid individuell respektive delad bedömning

Individuell bedömning och jämförelse av betyg

När arbetsflödet för bedömning är inställt på Individuell bedömning och jämförelse av betyg bedömer respektive bedömare alla svar för alla studenter/elever innan detta sedan delas med övriga bedömare. 

Individuell bedömning

I den här fasen kan du som bedömare enbart se återanvändbara kriterier som du själv har skapat. 

blind_marking.png

Är du däremot admin på tentan/provet och inte med som bedömare, kan du se allas återanvändbara kriterier. 

Jämförelse av betyg

Under den här fasen kan du se respektive bedömares använda kriterier genom att klicka på tabben för respektive bedömare. 

alignment_stage.png

Delad bedömning

När arbetsflödet för bedömning är satt till Delad bedömning bedöms vanligen en uppgifts svar av en bedömare och bedömningen är transparent, det finns då inget behov av att dölja andras kriterier. Dock finns det fortsatt möjlighet att använda det individuella biblioteket om så önskas.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp