Samlad bedömning - kända begränsningar

Obs!: Den här funktionen är för närvarande i öppen beta och kan bara aktiveras i testmiljöer, ej i produktionsmiljön. Om ni inte har en testmiljö, kontakta er account manager på Inspera för att få mer information om hur ni kan vara med och testa.

Innehållsförteckning

Generell information

 • Varken knappbeskrivningarna eller länkarna i Inspera Assessment går att öppna eller leder till korrekt artikel i Help Center. Vänligen använd den hjälpdokumentation som du fick som enda källa för information för deltagande i öppen beta. 
 • Det enda språk som är tillgängligt i admin gränssnittet och i den nya student- eller elevrapporten är engelska. Vi planerar att lägga till översättningar till andra språk inom en snar framtid.  

Tentamens- eller Provtillfällen

 • En tenta/prov kan inte läggas till flera samlade bedömningar

 • En samlad bedömning kan inte tilldelas en enhet

 • Medarbetare kan inte läggas till en samlad bedömning via CSV-filuppladdning

 • Medarbetare som läggs till en samlad bedömning läggs automatiskt till de ingående tentorna/proven. Ni behöver manuellt justera på dessa tentor/prov om de inte ska vara medarbetare på dem.

 • För att hantera tilldelning av studenter/elever till kommittéer, använd Ändra bedömningskommitté i modulen Monitor. Studenter/elever kan tilldelas kommittée automatisk eller manuellt.

 • För att kunna aktivera en samlad bedömning krävs:

  • Val av betygsskala
  • Angiven start- och sluttid på den samlade bedömningen
  • Att det finns minst en tenta/prov tillagd i den samlade bedömningen
 • Om du skapar en ny tenta/prov med starttid efter den samlade bedömningens sluttid via funktionen i den samlade bedömning visas inte valideringsfel förrän du aktiverar tentan/provet

Bedömning

 • När du aktiverar bedömning för den samlade bedömningen och använder betyg som typ är det obligatoriskt att välja en betygsskala

 • För samlad bedömning med flera bedömare:

  • Admin aktiverar Kräv att poäng stämmer överens och Gränsvärden på de ingående tentorna/proven
  • Bedömare justerar poängen för varje ingående del
 • Säkerställ att poäng stämmer överens på de ingående tentorna/proven för att beräkna den sammanlagda poängen korrekt. Om poängen inte stämmer överens kan det resultera i en felberäkning av poäng i den samlade bedömningen (känd bugg).

 • Jämt distribuerad test weights kan inte sättas automatiskt men kan uppdateras manuellt. Tänk på att det kan finnas begränsningar när ett udda antal tento/prov ingår.

 • Test weights kan uppdateras i modulen bedömning innan det att inlämningar sker, dock finns det begränsningar vad som kan ändras när den samlade bedömningen har betygsatts

 • Gränsvärdena för den samlade bedömningen kan ändras fram till det att bedömningen inleds, betygsskalan däremot kan ändras fram till det att den samlade bedömningen aktiveras

 • När Test weight används vid poängräkning kommer admin att se gränsvärden i procent medan bedömare kommer att de absoluta värdena

 • Om metoderna för bekräftelse av resultat är olika på den samlade bedömningen och en enskild tenta/prov så kan du ignorera valideringsvarningen som kommer när en tenta/prov ska bekräftas och fortsätta som vanligt

 • Du måste använda samma betygsskala på den samlade bedömningen som på de ingående tentorna/proven för att automatisk betygsättning ska fungera

 • Delad bedömning på den samlade bedömningen kan innebära felaktiga betygsuträkningar. Individuell bedömning rekommenderas på den samlade bedömningen

Student- eller elevvyn

Notera: Den nya student- eller elevvyn kommer att vara i beta under 2023 och vi rekommenderar att den inte används på summativa tentor/prov innan den släpps ur beta. Det går dock bra att använda på formativa test från och med tredje kvartalet. 

Den nya student- eller elevvyn kommer finnas parallellt med den nuvarande vyn under tiden i beta och studenter/elever kommer automatiskt komma till den nya för samlad bedömning. 

 • Det enda språket som stöttas är engelska. Andra språk stöttas inte till fullo och det kan finnas text som inte är översatt. 
 • Poängen för manuellt bedömda uppgifter i en uppgiftsgrupp visas inkonsekvent. Resultatsidan och student- eller elevrapporten visar poäng för automatiskt bedömda uppgifter men inte för manuellt bedömda uppgifter. 
 • Motivering av resultat som gjorts på en tenta/prov av en bedömare visas inte i student- eller elevvyn 
 • Den samlade bedömningen och de ingående tentorna/proven listas både i Mina tentor/prov oc i Arkiv, oberoende av deras status

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp