Obs!: Funktionen med flera försök släpptes i Betaversion i maj 2023 och är bara tillgänglig i testsyfte. Flera försök kan bara aktiveras i testmiljön under betatestningen och inte i produktionsmiljön. Om ni inte har en testmiljö, vänligen kontakta er account manager för att se om ni kan testa på annat sätt.

Funktionen är tillgänglig för rollerna Admin och Bedömare.

Flera försök är en funktion som tillåter studenter/elever att besvara (samma) uppgifter vid flera separata tillfällen och kunna få dem rättade och få fördefinierad återkoppling. Detta i syfte att ge dem chansen att förstå ämnet bättre och ge dem möjlighet att öva till det att de får det rätt. Som ett resultat kan studenten/eleven förbättra sin förståelse, sitt självförtroende och sin akademiska prestation.

Funktionen är också användbar för lärare och institutioner/skolor som vill kunna erbjuda studenter/elever en mer dynamisk och effektiv lärupplevelse.

Att erbjuda ett test med flera försök ger studenten/eleven möjlighet att:

 • Förbättra sin förståelse för ämnet genom att öva flera gånger på samma uppgifter
 • Förbättra sitt självförtroende genom att hitta och korrigera sina misstag
 • Förbättra sin akademiska prestation genom att få bättre resultat
 • Kunna förbereda sig mer effektivt inför tenta/prov genom att identifiera områden de behöver fokusera mer på
Notera: Eftersom funktionen använder samma mallar som de för tentamen/prov så kommer terminologin inte helt vara anpassad till övningstentor- eller prov. Utifrån den återkoppling som vi får under betatestningen så kan uppdateringar komma att ske.  

Innehållsförteckning

Förutsättningar

Den här funktionen ger studenten/eleven möjlighet att öva, lära av sina fel och få chans att lära sig behärska ett ämne i sin egen takt. De kan i lugn och ro få möjlighet att testa sin förståelse i ämnet, identifiera områden där de behöver lägga ner mer tid på sin inlärning och testa till de uppnår önskat resultat.

 1. Tentamens- eller provinnehåll: Uppgiftsgruppen ska ha enbart automatiskt bedömda uppgifter. Det går att inkludera uppgifter av typen variabelsimulering, läs mer om den här uppgiftstypen i artikeln Question Type - Numerical Simulation. Uppgifterna kan innehålla fördefinierad återkoppling på uppgifts- och alternativnivå, du kan läsa mer om detta i artikeln Predefined feedback per question and per alternative
 2. Tentamens- eller provtillfällen: När ett test med flera försök sätts upp är det admin som anger hur många försök studenten/eleven får använda per test. Det är också här som logiken för bedömning av alla försök ställs in.  
 3. Studentens/elevens upplevelse: Studenten/eleven kan välja att använda hur många försök de vill/behöver av maxantalet så länge det är inom testets tidsfönster.
Notera: Övriga inställningar för testet kommer bara desamma för alla försök.

Flera försök - Admin

Det är i modulen Tentamens- eller Provtillfällen som inställningarna görs för funktionen flera försök. En admin specificerar: 

 • Max antal försök
 • Logiken för slutligt resultat

Från det att studenterna/eleverna börjar lämna in de olika försöken kan en admin se en översikt på testets första sida i modulen Tentamens- eller Provtillfällen. Det som listas är följande:

 • Försök "x" med länk till första sidan för det delförsöket 
 • Starttid
 • Sluttid
 • Varaktighet
 • Alternativ med möjlighet att öppna i bedömning

Information:

 • Uppgiftsgruppen kan enbart bestå av automatiskt bedömda uppgifter, med eller utan fördefinierad återkoppling  
 • Admin kan uppdatera maxantalet försök genom att deaktivera det aktiva testet och öka antalet maxförsök. Vill en minska antalet maxförsök är TET) by deactivating the test and increasing the max # of attempts, (or) decreasing the max # of attempts provided it is higher than the # of attempts taken by any candidate by then. The deactivation cannot happen after the first submission/ attempt on the test by any candidate has been made. 
 • Det första försöket skapas som standard medan fortsatta försök skapas när en student/elev startar ett nytt försök av testet 

Rekommenderade inställningar för flera försök

Ett test med flera försök sätts upp på liknande sätt som en vanlig tentamen/prov. För att aktivera funktionen så behöver följande inställningar göras för att säkerställa bästa student- och elevupplevelse (markerade i fet stil): 

 • Tentamen- eller provnamn
 • Uppgiftsgrupp
 • Enhet
 • Mall
 • Start tid
 • Sluttid
 • Varaktighet
 • Aktivera flera försök
  • Max antal försök
  • Sätt slutligt resultat
 • Hantera studenter/elever
 • Generella inställningar > Ny bedömningsmodul 
 • Efter tentamen/prov > Ge tillgång till svar, Slutgiltigt resultat
 • Arbetsflöde för bedömning (valfritt*)
 • Motivering av resultat (valfritt)

*Vid behov kan du konfigurera bedömningsinställningar men eftersom funktionen enbart fungerar med automatiskt bedömda uppgifter så kan bedömningen ske automatiskt. Det slutliga resultatet räknas fram automatiskt baserat på den valda logiken. 

Hur aktiverar jag flera försök?

 1. Gå till modulen Tentamens- eller provtillfällen
 2. Öppna den aktuella tentan/provet eller skapa ett nytt
 3. Under Inställningar klicka på Aktivera flera försök
 4. Ange max antal försök
 5. Under Sätt slutligt result, välj mellan följande alternativ:
  • Högsta: Det bästa resultatet (högst poäng) som uppnåtts av studentens/elevens samtliga försök
  • Genomsnitt: Det genomsnittliga resultatet av studentens/elevens samtliga försök
  • Senaste: Resultatet på det sista försöket gjort av studenten/eleven
   Flera
 6. Hantera/lägg till studenter/elever
 7. Under Alternativ, aktivera den nya bedömningsmodulen.
  Obs
  : Aktivera inte Resultatöversikt för student/elev. 
 8. Under Efter tentamen/prov; aktivera följande: 
  • Tillåt att studenterna/eleverna får tillgång till sina egna svar efter att de lämnat in
  • Inkludera korrekta svar och resultatsida
  • Omedelbar tillgång efter inlämning
  • Visa återkoppling (uppgiftsnivå och/eller per alternativ)
  • Slutgiltigt resultat
   Obs
   : Aktivera inte Resultatsida (vid inlämning)
   Flera 
 9. I Bedömningsinställningar kan du välja att aktivera en Betygsskala om tanken är att resultatet ska generera ett betyg. 

Studentens/elevens upplevelse av flera försök

Här följer en beskrivning över hur det ser ut för studenten/eleven i följande situationer:

Före Försök #1

Flera

Efter Försök #1

Flera

På sidan Mina tentor/prov kan studenten/eleven se en översikt över testet med fler försök tillåtna. Informationen som visas är den här: 

 1. Namnet på testet
 2. Se fler detaljer som tar studenten/eleven till en sida med detaljer om de försök som gjorts hittills
 3. Mellan vilka datum och tider som testet är tillgängligt
 4. Hur många försök som har använts och hur många försök som återstår
 5. Preliminärt resultat
 6. Information om hur det slutliga resultatet kommer att beräknas
 7. Länk till ett nytt försök

Efter att alla försök har använts eller att testfönstret är stängt

Flera

På sidan Arkiv kan studenten/eleven se en sammanfattning och det slutliga resultatet för testet med flera försök. När de klickar på Se fler detaljer kommer de till en sida som ger den här informationen: 

 1. Namnet på testet
 2. Hur många försök som har använts och hur många försök som återstod
 3. Eventuell Information till studenter/elever
 4. Tidsfönstret för testet
 5. Slutligt resultat
 6. Information om hur det slutliga resultatet kommer att beräknas
 7. Information om de separata försöken
  • Resultatet för försöket
  • Tidpunkt för inlämning
  • Länk till inlämningen

Flera

Efter att bedömningen markerats som slutförd

När bedömningen har markerats som slutförd så genereras ett betyg om detta är inställningen för Bedömningsinställningar. Om ni har aktiverat att visa betyg på studentens/elevens dashboard kommer den att visas för övningstentan- eller provet. 

Flera

Flera försök - Bedömare

Precis som för vanliga tentor/prov kan slutligt resultat antingen bestå av ett betyg eller en totalpoäng. Betyget kommer föreslås automatiskt baserat på den slutliga poängen för studenten/eleven; antingen högsta, genomsnittliga eller för sista försöket. För totalpoäng som resultat gäller på samma sätt; antingen högsta, genomsnittliga eller för sista försöket. Som bedömare kan du få en detaljerad översyn över dels samtliga försök för alla studenter/elever och dels de slutliga resultaten genom:

Bekräfta bedömning av test med flera försök

För test med betyg som resultat

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna det aktuella testet
 3. Under Alternativ/Inställningar välj Beräkna betyg
  Flera
 4. Klicka på Uppdatera nu
  Flera
 5. Klicka på Stäng
 6. Klicka på Bekräfta
 7. Klicka på Bekräfta
 8. Klicka på Stäng

För test med totalpoäng som resultat

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna det aktuella testet
 3. Klicka på Bekräfta
  Flera
 4. Klicka på Bekräfta
 5. Klicka på Stäng

Resultat för alla försök i CSV-fil

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna det aktuella testet
 3. Under Alternativ/Ladda ner välj Resultat för alla försök i CSV-fil
 4. Om du har MS Excel på din dator öppnas filen automatiskt, annars öppna i lämpligt program från hämtade filer

Filen kan laddas ner närsomhelst under tiden testet är aktivt eller efter det att testfönstret har stängt. Innehållet i filen är följande: 

 • Candidate ID
 • Test name
 • Attempt number
 • Attempt start time
 • Attempt end time
 • Total score
 • Grade

Slutligt resultat för flera försök i CSV-fil

 1. Gå till modulen Bedömning
 2. Öppna det aktuella testet
 3. Under Alternativ/Ladda ner välj Slutligt resultat för flera försök i CSV-fil
 4. Om du har MS Excel på din dator öppnas filen automatiskt, annars öppna i lämpligt program från hämtade filer

Filen kan laddas ner närsomhelst under tiden testet är aktivt eller efter det att testfönstret har stängt. Innehållet i filen är följande: 

 • Candidate ID
 • Test name
 • First/last attempt start times
 • First/last attempt end times
 • Total number of attempts taken by the candidate
 • Final score
 • Final grade

Hur fungerar flera försök med variabelsimulering? 

I exemplet nedan har vi följande variabler:

 • Group_1: Genererar ett nummer mellan 1 och 9, med steglängden 1.
 • Group_2: Studentens/elevens svar

Att använda variabelsimulering i test med flera försök kan vara ett sätt att förhindra att studenten/eleven lär sig svaret på uppgiften från ett försök till ett annat. För varje försök så genereras en ny variabel som gör att det förväntade svaret blir ett annat, vilket hanteras då det är en automatiskt bedömd uppgift. 

Studentens/elevens upplevelse

Försök 1, där variabeln simuleras till 9.0

 

Försök 2, där variabeln simuleras till 3.0

 

Försök 3, där variabeln simuleras till 5.0

 

Den automatiskt bedömda uppgiften efter inlämnat försök

Hur fungerar flera försök tillsammans med varaktighet?

Precis som på vanliga tentor/prov kan du ange en viss tid som studenten/eleven har på sig att slutföra försöket. Detta aktiveras genom att ange tid i fältet för Varaktighet. Du kan läsa mer om det i artikeln Skapa en tenta / ett prov.

Kända begränsningar

 1. Funktionen flera försök fungerar inte med manuellt bedömda uppgifter. Syftet med funktionen är att studenten/eleven ska kunna lämna in och få direkt återkoppling om svaren är rätt eller fel och ta del av fördefinierad återkoppling på uppgifts- och alternativnivå.
  Om uppgiftsgruppen innehåller en eller flera manuellt bedömda uppgifter får admin följande meddelande när hen försöker aktivera testet: Vänligen säkerställ att uppgiftsgruppen består av enbart automatiskt poängsatta uppgifter för detta test med flera försök
  Flera


 2. Funktionen flera försök går inte att använda i en samlad bedömning.  
 3. Om flera studenter/elever arbetar med samma test med flera försök som innehåller uppgifter med variabelsimulering så kan det påverka hur snabbt systemet laddar. Vi arbetar på att förbättra hanteringen av flera, samtidiga studenter/elever som arbetar med uppgifter av den typen.
 4. Uppdateringar på ett test med flera försök måste göras manuellt på alla delförsök. Inställningarna på ett test med flera försök ärvs till de test som skapas när ett nytt försök initieras av studenten/eleven. Om du behöver ändra något så måste detta göras på alla individuella test. Om ett nytt försök skapas efter det att du har gjort ändringen så kommer det nya försöket att ha de inställningarna som du uppdaterade. Vår rekommendation är att du säkerställer att du gör rätt inställningar från början. 
 5. Varje delförsök listas som ett standalone test i modulerna Tentamens- eller Provtillfällen och Bedömning. Vår rekommendation är att enbart göra ändringar som matchar de som gjorts på det ursprungliga testet. 
  Flera
 6. Det har rapporterats om att studenter/elever som startar ett försök från Mina tentor/prov har fått ett felmeddelande. Om detta inträffar rekommenderar vi att försöka igen, vi håller på att ta fram en fix för detta.
 7. Det sker ingen validering av start- och sluttider. I våra användarfall har det inte specificerats ett behov för detta men om det kommer in situationer där detta är nödvändigt, finns det möjlighet att det implementeras senare. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp