Poenggiving for oppgaver - Avansert

Denne artikkelen forklarer avansert poenggiving på automatisk rettede oppgaver. 

De avanserte poengreglene støtter:

 • Poeng per riktige svar (inkludert i enkel poenggiving)    
 • Poeng per feil svar (inkludert i enkel poenggiving)
 • Poeng for ubesvart
 • Poeng for alle riktige
 • Minimum poengsum

Poeng per riktige svar, poeng per feil svar og poeng for ubesvart ha en verdi. Poeng for alle riktige og minimum poengsum krever ikke en verdi, og hvis disse ikke skal brukes i poengreglene, må de stå tomme.

Tips: Besvar alltid oppgaven i forhåndsvisningsmodus for å bekrefte at poengene tildeles riktig. Øvre og nedre grense per oppgaveelement er lett å overse, sørg for at de er tomme hvis de ikke skal brukes.
Merknad: Det er ikke mulig å endre poenggivingen etter at prøven har startet, så sjekk at poengene tildeles riktig.

Avansert poenggiving med flere oppgaveelementer

I bildet under ser du et eksempel på flere oppgaveelementer i den samme oppgaven.

avansert-poeng-1.PNG

Når flere oppgaveelementer brukes er det viktig å være klar over hvilke innstillinger som gjelder elementene, og hvilke innstillinger som gjelder hele oppgaven.

 

Gjelder for hvert oppgaveelement:

 • Poeng per riktige svar
 • Poeng per feil svar

Disse innstillingene er den generelle regelen for poenggiving.
Unntak kan defineres i øvre og nedre poenggrense per oppgaveelement. Mer om dette senere i artikkelen. 

Kjente begrensninger

Den følgende informasjonen gjelder kun oppgavetypene flervalg (ett svar) og flervalg (flere svar). Disse oppgavetypene har ulik logikk i poengberegning som må tas hensyn til når de brukes i sammensatte oppgaver

Vi illustrerer forskjellen med et eksempel: 

Hvis du bruker disse oppgavetypene i en sammensatt oppgave, og spesifiserer at ubesvarte oppgaver skal gi 0 poeng og feil svar -1 poeng, så vil følgende skje: 

 • For flervalg (ett svar): oppgaveelementer av denne typen som står ubesvart vil gi -1 poeng. 
 • For flervalg (flere svar): oppgaveelementer av denne typen som står ubesvart vil gi 0 poeng.
Detaljert eksempel

Vi setter opp poenggivingen slik:

2022-12-13_13h10_45.png

Vi lager deretter en sammensatt oppgave med fire flervalgoppgaver, to med ett svar, og to med flere svar. For eksempelets skyld har vi kun ett riktig svar også på oppgavene med flere svar, og vi har redusert antallet alternativer.

Scenario 1:

Kandidaten svarer riktig på begge elementene med Flervalg (ett svar), men lar begge Flervalg (flere svar) stå ubesvart.

Det blir da gitt 1 poeng for hvert riktige svar på Flervalg (ett svar). Begge de ubesvarte elementene gir 0 poeng, fordi de ubesvarte elementene er Flervalg (flere svar). Total poengsum for oppgaven blir 2 av 4 mulige.

2022-12-13_13h20_22.png

 

Scenario 2:

Her er det omvendt av Scenario 1, kandidaten svarer riktig på begge Flervalg (flere svar), men lar begge Flervalg (ett svar) stå ubesvart. 

Det blir gitt 1 poeng per riktige svar, men det trekkes 1 poeng per ubesvarte element fordi de ubesvarte elementene er Flervalg (ett svar). Total poengsum for oppgaven blir 0 av 4 mulige.

2022-12-13_13h26_22.png

 

Scenario 3:

Kandidaten lar en av hver type stå ubesvart, men svarer riktig på de to andre. Det blir gitt 1 poeng per riktige svar. Det ene ubesvarte elementet trekker 1 poeng, mens det andre gir 0 poeng. Total poengsum blir da 1 av 4 mulige.

2022-12-13_13h31_58.png

 

Gjelder oppgaven som helhet:

 • Poeng for ubesvarte: 
  • Generelt: 
   • Dette er poengene tildelt hvis alle oppgaveelementene er ubesvart.
   • Hvis et oppgaveelement blir besvart, vil de resterende ubesvarte bli poenggitt som feil svar.
   • Denne innstillingen ha en verdi, og standarden er 0.
  • Unntak for Oppgavetype - Flervalg (flere svar)
   • Hvis ett oppgaveelement er besvart, vil de andre ubesvarte oppgaveelementene bli poenggitt som ubesvart. Se eksempel i Kjente begrensninger
 • Poeng for alle riktige
  • Dette er poengene tildelt hvis kandidaten får alle svarene riktige. 
  • Dette er ikke bonuspoeng - de legges ikke til maksimum oppnåelige poeng.
   Hvis dette er satt til en lavere verdi enn maksimum oppnåelige poeng er resultatet at en kandidat med alle riktige svar kan oppnå en lavere poengsum enn kandidater med ett eller flere feil svar.
  • Denne innstillingen krever ikke en verdi og er tom som standard. Når den blir stående tom, vil poengene for alle riktige bli definert av maksimum oppnåelige poeng som angitt i poeng per riktige svar. 
 • Minimum poeng
  • Hvis dette ikke er satt vil den laveste oppnåelige poengsummen bli definert av innstillingene på alternativene ovenfor.
  • Hvis denne er satt til 0 vil oppgaven aldri tildele negative poeng.
  • Denne innstillingen krever ingen verdi og er som standard tom. 

 

Nedre og øvre poenggrense per oppgaveelement

Individuelle oppgaveelement kan ha deres oppnåelige poeng ytterligere begrenset. Dette defineres i alternativer per oppgaveelement. Bruk av dette vil overskrive poeng per riktige og poeng per feil svar.

Hvis du ikke vil bruke denne, vennligst la innstillingen være tom. 

Trykk på oppgaveelementet for å få innstillinger tilgjengelig til høyre.

avansert-poeng-2.PNG

Øvre poenggrense: Dette kan brukes hvis du ønsker å overstyre poeng per riktige svar. Hvis dette er satt til en lavere verdi enn poeng per riktige svar, vil den øvre poenggrensen overstyre poeng per riktige svar.

Eksempel:
En oppgave består av fire oppgaveelementer, hver med ett riktig svar. Poeng per riktige svar er satt til 2, og oppgaven kan gi maksimalt 8 poeng.
Å sette øvre poenggrensen på ett av disse elementene til 1,5 endrer maksimalt oppnåelige poeng til 7,5.

Advarsel: Å sette øvre poenggrense til 0 betyr at oppgaveelementet ikke kan tildele positive poeng i det hele tatt. 

 

Nedre poenggrense: Dette kan brukes hvis du ønsker å overstyre poeng per feil svar. Hvis dette er satt til en høyere verdi enn poeng per feil svar, vil den nedre poenggrensen overstyre poeng per feil svar.

Hvis oppgaven i den generelle poengregelen er satt til å tildele negative poeng per feil svar og nedre poenggrense er satt til 0, vil elementet ikke tildele negative poeng.
Å sette en nedre poenggrense er nyttig i de tilfellene hvor du vil begrense virkningen av et feil svar sammenlignet med de andre gale svarene.

Merknad: Hvis verdien av minimum poeng satt på oppgaven er høyere enn summen av alle nedre poenggrenser, vil innstillingen for minimum poeng overstyre de kombinerte nedre poenggrensene. 

 

Eksempel på poenggiving ved bruk at en flervalgsoppgave med to oppgaveelementer som begge har to riktige svar og to gale svar:

Poeng per riktige svar: 2
Poeng per feil svar: -2
Nedre poenggrense på oppgaveelement: -3

Kandidaten får alt riktig på oppgaveelement 1 og alt feil på element 2:
4 poeng oppnås for element 1, og -4 for element 2.
Resultatet uten en nedre poenggrense vil i dette tilfellet være 0 av 8 poeng.

Men fordi vi har en nedre poenggrense på -3 for begge elementene, vil sluttresultatet være 1 av 8 poeng.

Hvis kandidaten svarer galt på alt, vil resultatet være -6 av 8 på grunn av den nedre poenggrensen.
Ved fjerning av den nedre poenggrensen vil galt svar på alt resultere i -8 av 8.

Enhver minimum poeng satt på oppgaven vil overstyre alle de ovennevnte.
Et mer ekstremt eksempel på å sette minimum poeng til 7 vil tildele 7 av 8 poeng på alle mulige kombinasjoner av svar, bortsett fra alle riktige som vil tildele 8 av 8.

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
10 av 34 syntes dette var nyttig